Ovaj priručnik zamjenjuje izdanje Priručnika Međunarodnog etičkog kodeksa za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti) za 2018. godinu uključujući i sve objavljenje izmjene i dopune nakon tog izvornog izdanja iz 2018.

Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2022., sadrži nekoliko značajnih dopuna i izmjena, uključujući:

  • izmjene koje se odnose na usluge bez izražavanja uvjerenja (eng. NAS) i odredbe Kodeksa povezane s naknadama
  • izmjene za rješavanje objektivnosti pregledavatelja kvalitete angažmana (EQR) i drugih primjerenih pregledavatelja
  • usklađujuće izmjene i dopune Kodeksa vezane uz upravljanje kvalitetom koje su proizašle kao rezultat finalizacije standarda upravljanja kvalitetom Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB)
  • izmjenu definicije subjekata od javnog interesa (eng. PIE) u kojoj se, među ostalim, navodi širi popis kategorija PIE, uključujući novu kategoriju "subjekt čijim se vrijednosnim papirima javno trguje" koja zamjenjuje kategoriju "subjekt uvršten na burzu" (ova izmjena biti će primjenjiva za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju na ili nakon 15. prosinca/decembra 2024.).

Cilj je ovog Vodiča kroz prvu primjenu pomoći pri razumijevanju i primjeni promjena u Međunarodnom revizijskom standardu (MRevS) 315 (izmijenjen 2019.). Sadržaj ovog dokumenta usredotočen je na značajnije promjene, s time da nije svaka promjena istaknuta ili obrađena. Ova publikacija ne mijenja niti ima prednost pred MRevS-om 315 (izmijenjen 2019.), čiji tekst je jedino mjerodavan. Čitanje ove publikacije nije zamjena za čitanje MRevS-a 315 (izmijenjen 2019.). Pri obavljanju revizije u skladu s MRevS-ovima revizori su dužni ispuniti sve zahtjeve koji su relevantni za angažman – ova publikacija ne obuhvaća sve zahtjeve MRevS-a 315 (izmijenjen 2019.), već se usredotočuje na one zahtjeve u kojima je došlo do značajnijih promjena.

Ovaj neobavezujući Vodič kroz prvu primjenu može pomoći dionicima da razumiju zahtjeve Međunarodnog revizijskog standarda (MRevS-a) 220 (izmijenjeno izdanje), Upravljanje kvalitetom za reviziju financijskih izvještaja, i da primijene standard na predviđeni način.


Osobe iz prakse su dužne uspostaviti sisteme upravljanja kvalitetom osmišljene i uvedene u skladu s MRevS-om 220 (izmijenjeno izdanje),  do 15. decembra/prosinca, 2022. godine.


Ovom publikacijom se ne vrše bilo kakve izmjene, odnosno ne zamjenjuje MRevS 220 (izmijenjeno izdanje),  niti Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom (MSUK) 1 i 2, koji su svi obavezujući. Čitanje publikacije ne predstavlja zamjenu za čitanje standarda.

Ovaj neobavezujući Vodič kroz prvu primjenu može pomoći dionicima da razumiju zahtjeve Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom (MSUK-a) 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja provode reviziju, uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno pružaju druge srodne usluge, i da ga primijene na predviđeni način.

Društva su dužna uspostaviti sisteme upravljanja kvalitetom osmišljene i uvedene u skladu s MSUK- om 1 do 15. decembra/prosinca, 2022. godine.

Ovom publikacijom se ne vrše bilo kakve izmjene, odnosno ne zamjenjuje Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (MSUK) 1, koji je obavezujući. Čitanje publikacije ne predstavlja zamjenu za čitanje tog standarda.

Ovo izdanje zamjenjuje verziju istoimene publikacije izdanu u junu/lipnju 2021. godine.

Ovaj neobavezujući Vodič kroz prvu primjenu može pomoći osobama iz prakse da razumiju i zadovolje zahtjeve Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom (MSUK-a) 2, Provjere kvalitete izvršenja angažmana. On će pomoći društvima i osobama iz prakse da uspješno planiraju i provedu dane standarde do datuma stupanja na snagu, odnosno 15. decembra/prosinca, 2022. godine.

Vodičem se ne vrše bilo kakve izmjene niti zamjenjuju Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom
(MSUK-ovi), koji su obavezujući. Čitanje publikacije ne predstavlja zamjenu za čitanje tih standarda.

Ovo je prva od tri brošure zamišljene kao vid praktične podrške malim i srednjim društvima kod primjene novih standarda upravljanja kvalitetom Odbora za međunarodne revizijske i standarde izražavanja uvjerenja /engl. skr. IAASB/. 

Standardi su izdati u decembru/prosincu 2020. i stupili na snagu 15. decembra/prosinca 2022. godine.

Brošura naslovljena „Dio I: Vrijeme je da se pripremite za nove standarde upravljanja kvalitetom“ bavi se promjenom načina razmišljanja koju nalažu novi standardi i prelaskom s kontrolisanja na upravljanje kvalitetom. Ona obrađuje i izradu plana realizacije projekta te daje uvod u ciljeve u pogledu kvalitete, postupak procjene rizika i raspodjelu poslova i odgovornosti. Dokument uključuje i uzorke dnevnih redova, koje osobe iz prakse mogu koristiti za sastanke sa svojim kolegama.

Brošure za cilj imaju pružiti natuknice i smjernice za primjenu standarda IAASB-a u praksi. U drugoj brošuri, naglasak je na izradi detaljnog plana realizacije, dok će treća obrađivati praćenje i korektivne mjere. Prva brošura ovime postaje jedan od resursa koje Međunarodna federacija računovođa /engl. skr. IFAC/ nudi kao pomoć kod upravljanja kvalitetom, uz webinare, članke, video klipove i vodiče IAASB-a za prvu primjenu standarda, koji se svi mogu preuzeti preko sljedeće poveznice: ifac.org/qualitymanagement.