Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije BiH

Savez

 

SRRiF-FBiH je nevladino, neprofitno, strukovno udruženje certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora, certificiranih računovodstvenih tehničara, ovlaštenih procjenitelja kao i ostalih knjigovodstvenih, računovodstvenih, revizijskih, financijskih djelatnika i drugih srodnih zanimanja u Federaciji Bosni i Hercegovini.

Više o nama

Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH
Članovi Saveza

Certificirani članovi Saveza

Poštovani članovi ukoliko želite pristupiti svom profilu 
koji sadrži podatke npr.: o pohađanju KPR, financijskim obvezama,
i ostalim informacijama prijavite se putem sljedećeg linka
Na e-mail koji je član prijavio Savezu poslani su pristupni podatci u sječnju/januaru 2022. preko kojih se može pristupiti profilu.

Prijava za članove

 

Postani član - kandidati

Postani član - kandidati

Poštovani članovi, sa svojim pristupnim podatcima
možete se prijaviti na portal za prijavu ispita

Prijava ispita

 

Edukatori

Ovlašteni pružatelji KPR

Pristup je omogućen samo ovlaštenim pružateljima 
organiziranih oblika KPR

Prijava za edukatore

Najčešća pitanja i odgovori

Na koji način se mogu prijaviti za polaganje ispita u svezi stjecanja zvanja u računovodstvenoj profesiji?

Osobe koje žele polagati ispite moraju se registrirati kao kandidati kod entitetskog Saveza do 30.3. za ispitni rok u mjesecu svibnju/maju, odnosno do 30.9. za ispitni rok u studenom/novembru. 
Online registracija novih kandidata uključujući i dostavu traženih dokumenata počinje od 2.3. za ispitni rok u mjesecu svibnju/maju, odnosno od 1.9. za ispitni rok u studenom/novembru. 

Koji su uvjeti za stjecanje profesionalnih zvanja u računovodstvenoj profesiji?

Kandidati (buduće profesionalne računovođe) moraju ispunjavati uvjete u pogledu stručne spreme, praktičnog iskustva, obuke i testiranja koje utvrđuje Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, a koji su usklađeni s odgovarajućim standardima i smjernicama IFAC-a.
Uvjeti za stjecanje profesionalne kvalifikacije certificirani računovođa (CR) definirani su točkom 2. Odluke o uvjetima za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini br. 186-6/19 od 4.11.2019. (dalje: Odluka).
Također, istom Odlukom i to točkom 3. propisani su uvjeti za stjecanje profesionalne kvalifikacije Ovlašteni revizor (OR), a točkom 1. Odluke utvrđuju se uvjeti za stjecanje profesionalnoga zvanja certificirani računovodstveni tehničar.
Više informacija je dostupno u sljedećem dokumentu  Odluka o uvjetima za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini br. 186-6/19 od 4.11.2019

Koliko puta godišnje se održavaju ispiti za stjecanje profesionalnih zvanja u računovodstvenoj profesiji?

Ispiti se održavaju dva puta godišnje i to u tjednu koji počinje drugim ponedjeljkom u mjesecu svibnju/maju i studenom/novembru svake godine. 
Precizan raspored održavanja ispita objavljuju Komisija za računovodstvo i reviziju BiH i entitetski Savezi na svojim web stranicama najkasnije do kraja veljače/februara svake godine. 

Koji su uvjeti za stjecanje zvanja ovlašteni procjenitelj?

Uvjeti za stjecanje profesionalnoga zvanja Ovlašteni procjenitelj definirani su člancima 7. i 8. Uredbe o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obveza i kapitala („Službene novine Federacije BiH“, br.70/13).

Standardi

Ovaj priručnik zamjenjuje izdanje Priručnika Međunarodnog etičkog kodeksa za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti) za 2018. godinu uključujući i sve objavljenje izmjene i dopune nakon tog izvornog izdanja iz 2018.

Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2022., sadrži nekoliko značajnih dopuna i izmjena, uključujući:

  • izmjene koje se odnose na usluge bez izražavanja uvjerenja (eng. NAS) i odredbe Kodeksa povezane s naknadama
  • izmjene za rješavanje objektivnosti pregledavatelja kvalitete angažmana (EQR) i drugih primjerenih pregledavatelja
  • usklađujuće izmjene i dopune Kodeksa vezane uz upravljanje kvalitetom koje su proizašle kao rezultat finalizacije standarda upravljanja kvalitetom Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB)
  • izmjenu definicije subjekata od javnog interesa (eng. PIE) u kojoj se, među ostalim, navodi širi popis kategorija PIE, uključujući novu kategoriju "subjekt čijim se vrijednosnim papirima javno trguje" koja zamjenjuje kategoriju "subjekt uvršten na burzu" (ova izmjena biti će primjenjiva za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju na ili nakon 15. prosinca/decembra 2024.).

Cilj je ovog Vodiča kroz prvu primjenu pomoći pri razumijevanju i primjeni promjena u Međunarodnom revizijskom standardu (MRevS) 315 (izmijenjen 2019.). Sadržaj ovog dokumenta usredotočen je na značajnije promjene, s time da nije svaka promjena istaknuta ili obrađena. Ova publikacija ne mijenja niti ima prednost pred MRevS-om 315 (izmijenjen 2019.), čiji tekst je jedino mjerodavan. Čitanje ove publikacije nije zamjena za čitanje MRevS-a 315 (izmijenjen 2019.). Pri obavljanju revizije u skladu s MRevS-ovima revizori su dužni ispuniti sve zahtjeve koji su relevantni za angažman – ova publikacija ne obuhvaća sve zahtjeve MRevS-a 315 (izmijenjen 2019.), već se usredotočuje na one zahtjeve u kojima je došlo do značajnijih promjena.

Ovaj neobavezujući Vodič kroz prvu primjenu može pomoći dionicima da razumiju zahtjeve Međunarodnog revizijskog standarda (MRevS-a) 220 (izmijenjeno izdanje), Upravljanje kvalitetom za reviziju financijskih izvještaja, i da primijene standard na predviđeni način.


Osobe iz prakse su dužne uspostaviti sisteme upravljanja kvalitetom osmišljene i uvedene u skladu s MRevS-om 220 (izmijenjeno izdanje),  do 15. decembra/prosinca, 2022. godine.


Ovom publikacijom se ne vrše bilo kakve izmjene, odnosno ne zamjenjuje MRevS 220 (izmijenjeno izdanje),  niti Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom (MSUK) 1 i 2, koji su svi obavezujući. Čitanje publikacije ne predstavlja zamjenu za čitanje standarda.

Ovaj neobavezujući Vodič kroz prvu primjenu može pomoći dionicima da razumiju zahtjeve Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom (MSUK-a) 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja provode reviziju, uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno pružaju druge srodne usluge, i da ga primijene na predviđeni način.

Društva su dužna uspostaviti sisteme upravljanja kvalitetom osmišljene i uvedene u skladu s MSUK- om 1 do 15. decembra/prosinca, 2022. godine.

Ovom publikacijom se ne vrše bilo kakve izmjene, odnosno ne zamjenjuje Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (MSUK) 1, koji je obavezujući. Čitanje publikacije ne predstavlja zamjenu za čitanje tog standarda.

Ovo izdanje zamjenjuje verziju istoimene publikacije izdanu u junu/lipnju 2021. godine.

Ovaj neobavezujući Vodič kroz prvu primjenu može pomoći osobama iz prakse da razumiju i zadovolje zahtjeve Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom (MSUK-a) 2, Provjere kvalitete izvršenja angažmana. On će pomoći društvima i osobama iz prakse da uspješno planiraju i provedu dane standarde do datuma stupanja na snagu, odnosno 15. decembra/prosinca, 2022. godine.

Vodičem se ne vrše bilo kakve izmjene niti zamjenjuju Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom
(MSUK-ovi), koji su obavezujući. Čitanje publikacije ne predstavlja zamjenu za čitanje tih standarda.

Ovo je druga od tri brošure čiji cilj je pomoći malim i srednjim praksama u provođenju standarda upravljanja kvalitetom Odbora za međunarodne revizijske i standarde izražavanja uvjerenja /engl. skr. IAASB/. Ona Vam nudi postupni pristup za utvrđivanje ciljeva u pogledu kvalitete, procjenjivanje rizika po kvalitetu, prepoznavanje već uspostavljenih, odnosno osmišljavanje novih odgovara na te rizike, kao i za uvođenje, dokumentiranje i komunikaciju o Vašem sistemu upravljanja kvalitetom.
Pored toga, brošura:

  • oslovljava pojedine komponente IAASB-ovog Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja provode reviziju, uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno pružaju druge srodne usluge;
  • daje uzorak studije slučaja kojom se ilustrira prelazak s ranijeg IAASB-ovog standarda kontrole kvalitete, tj. Međunarodnog standarda kontrole kvalitete 1, Kontrola kvalitete za društva koja provode reviziju, uvide u financijske izvještaje i druge angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno pružaju druge srodne usluge;
  • pruža više alata za dokumentiranje pitanja kao što su neovisnost, prihvatanje i produžavanje odnosa s klijentima i određenih angažmana, resursi i eksterne konsultacije, te kontrolnu listu za provjere kvalitete izvršenja angažmana.

Prva brošura iz seta se bavila promjenom načina razmišljanja kakvu nalažu novi standardi i stavljanjem težišta na upravljanje umjesto na kontrolu kvalitete. Treća brošura, čije izdavanje se očekuje do kraja ove godine, će se ticati praćenjem stanja i otklanjanjem uočenih nepravilnosti. Brošure su dodatak zbirki resursa koje je Međunarodna federacija računovođa /engl. skr. IFAC/ učinila dostupnima putem internet stranice ifac.org/qualitymanagement, uključujući webinare, članke i video klipove.

Ovo je prva od tri brošure zamišljene kao vid praktične podrške malim i srednjim društvima kod primjene novih standarda upravljanja kvalitetom Odbora za međunarodne revizijske i standarde izražavanja uvjerenja /engl. skr. IAASB/. Standardi su izdati u decembru/prosincu 2020. i stupili na snagu 15. decembra/prosinca 2022. godine.

Brošura naslovljena „Dio I: Vrijeme je da se pripremite za nove standarde upravljanja kvalitetom“ bavi se promjenom načina razmišljanja koju nalažu novi standardi i prelaskom s kontrolisanja na upravljanje kvalitetom. Ona obrađuje i izradu plana realizacije projekta te daje uvod u ciljeve u pogledu kvalitete, postupak procjene rizika i raspodjelu poslova i odgovornosti. Dokument uključuje i uzorke dnevnih redova, koje osobe iz prakse mogu koristiti za sastanke sa svojim kolegama.       

Brošure za cilj imaju pružiti natuknice i smjernice za primjenu standarda IAASB-a u praksi. U drugoj brošuri, naglasak je na izradi detaljnog plana realizacije, dok će treća obrađivati praćenje i korektivne mjere. Prva brošura ovime postaje jedan od resursa koje Međunarodna federacija računovođa /engl. skr. IFAC/ nudi kao pomoć kod upravljanja kvalitetom, uz webinare, članke, video klipove i vodiče IAASB-a za prvu primjenu standarda, koji se svi mogu preuzeti preko sljedeće poveznice: ifac.org/qualitymanagement.

Ovim setom osnova se profesionalnim računovođama nastoji pomoći da steknu bolje razumijevanje toga kako pranje novca funkcionira i rizike s kojima se oni suočavaju, kao i šta sve mogu napraviti da umanje te rizike i daju pozitivan doprinos javnom interesu.

Kao pripadnici profesije koja djeluje u službi javnog interesa, profesionalne računovođe igraju značajnu ulogu u sprečavanju pranja novca. Da bi bili učinkoviti u tome, oni moraju poznavati rizike pranja novca u zemljama u kojima rade, kod usluga koje pružaju i klijenata kojima pružaju te usluge. U ovoj brošuri se istražuju osnovni elementi pristupa profesionalnih računovođa sprečavanju pranja novca zasnovanog na rizicima.

Pomoć kod osnivanja društava (i zaklada) je jedna od usluga profesionalnih računovođa koje su najpodložnije rizicima pranja novca. U ovoj brošuri se podrobnije obrađuju načini na koje profesionalne računovođe mogu primijeniti pristup zasnovan na rizicima u postupku osnivanja društva, prepoznati najčešće znake upozorenja i procijeniti kada je najbolje ne prihvaćati takvog klijenta i/ili prijaviti sumnjivo postupanje.

Jedan od primarnih načina na koje kriminalci preslojavaju, odnosno integriraju protuzakonito stečena sredstva u zakonitu ekonomiju su prijenosi imovine i to naročito nekretnina i imovine velike vrijednosti. Odnos s klijentom može biti kratkoročan i ograničen samo na dati prijenos imovine, zbog čega je posebno značajno da u svim takvim slučajevima računovođe primijene pristup zasnovan na rizicima, kako ne bi nenamjerno bili uključeni u protuzakonito djelovanje

Porezno savjetovanje je jedna od usluga koje računovođe najčešće pružaju, te moraju biti svjesne i paziti na različite načine na koje se te usluge mogu zloupotrijebiti za pranje novca. Strukturiranje poreza se može iskoristiti za prikrivanje protuzakonito stečene dobiti ili za utaju poreza na zakoniti prihod. Računovođe koje pružaju usluge savjetovanja o postupanju prema poreznim propisima mogu otkriti da njihovi klijenti žele prikazati lažnu zaradu ili imovinu.

Privredna društva koja se suočavaju s financijskim poteškoćama mogu biti žrtve financijskog kriminala i postati meta kriminalaca. Složenost takvih situacija dovodi do povećanja rizika da računovođa nenamjerno pomogne pranje novca pa je, stoga, bitno da svi oni koji pružaju usluge društvima u problemima budu upoznati i da primjenom pristupa zasnovanog na rizicima učinkovito oslove relevantne slabosti.