Akti

U nastavku su relevantni akti Saveza kojima je regulirano: pitanje ulaska u profesiju, certificiranja i licenciranja, kontinuiranog profesionalnoga razvoja, disciplinske odgovornosti članova Saveza, kontrole kvalitete rada kvalificiranih osoba te obveze članova Saveza vezano za sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti članova Saveza

Statut

Kontinuirani profesionalni razvoj (KPR)

01.04.2020.

Kontrola kvalitete rada

Smjernice Saveza u vezi sa SPN i FTA

Odluke o visini članarine i rokovima za uplate

Akti iz oblasti certificiranja i licenciranja

Ostali