Pod „virtualnom imovinom“ se podrazumijeva široka kategorija imovine zasnovane na tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija /engl. Distributed Ledger Technology – DLT/. DLT omogućava da se podaci pohrane na više lokacija („decentraliziraju“) u sklopu zajedničke mreže, time dopuštajući svim korisnicima mreže da utvrde vlasništvo i prenesu virtualnu imovinu, poput bitcoina. Virtualnu imovinu odlikuju jedinstvene karakteristike, prednosti i nedostaci u odnosu na tradicionalnu imovinu i plaćanje. Profesionalne računovođe se moraju informirati o načinima na koje osobe koje peru novac i financiraju terorističke aktivnosti mogu zloupotrijebiti te karakteristike da nabave, prenesu i pohrane vrijednost i to najčešće izvan okvira financijskog sistema, prikrivajući porijeklo ili odredište sredstava.

Robovlasništvo u suvremenim uvjetima, trgovina ljudima, krivična djela u vezi sa zaštitom životne sredine i pranje novca zasnovano na poslovanju su svi ogromne prijetnje po današnje društvo. Profesionalne računovođe igraju bitnu ulogu, kako u suzbijanju ove vrste krivičnih dijela, uključujući osiguravanje da pružajući svoje profesionalne usluge nenamjerno ne pomognu iste, tako i u njihovom prijavljivanju nadležnim organima.

Profesionalne računovođe su ključna komponenta ekosistema sprečavanja pranja novca. Kriminalci će se uvijek pribjegavati najinovativnijim i najrizičnijim potezima kako bi stekli dobit o potom se obraćati osobama čija funkcija je da zaštite sistem, poput računovođa, da im pomognu oprati takvu protuzakonito stečenu dobit. Srećom, profesionalne računovođe raspolažu odgovarajućim instrumentima da se odupru tomu. U ovoj brošuri su nešto podrobnije obrađeni upravo ti instrumenti, tačnije detaljnija provjera klijenta i podnošenje djelotvornih prijava sumnjivih aktivnosti prema kojima će nadležni organi moći postupiti. Na njih ne treba gledati kao tek na obavezu da se ispoštuju propisi već kao na ključne elemente za otkrivanje pranja novca i zaštitu  reputacije datog računovođe ili društva za koje radi.