MRS-1 Prezentacija finansijskih izvještaja

MRS 1 postavlja opće zahtjeve za prezentiranje finansijskih izvještaja, uputstva za njihovu strukturu i obavezan minimalni sadržaj. On nalaže subjektima da prezentiraju potpun set finansijskih izvještaja, uključujući uporedne informacije, najmanje jednom godišnje za prethodnu godinu (pri čemu uporedne informacije trebaju uvrstiti u bilješke). Potpuni set finansijskih izvještaja čine:

  • izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda; 
  • izvještaj o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti perioda. Ostala sveobuhvatna dobit obuhvata stavke prihoda i rashoda koje se ne priznaju kao dobit ili gubitak u skladu s drugim MSFI-jevima. MRS 1 omogućava subjektu da bilans uspjeha i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti daju kao jedan ili kao dva zasebna dokumenta;
  • izvještaj o promjenama u kapitalu tokom perioda; 
  • izvještaj o novčanim tokovima tokom perioda; 
  • bilješke, koje obuhvataju pregled značajnih računovodstvenih politika i druga objašnjenja; i
  • izvještaj o finansijskom položaju na početku ranijeg uporednog perioda, ako subjekt neku računovodstvenu politiku primjenjuje retroaktivno ili ako retroaktivno prepravlja stavke u svojim finansijskim izvještajima ili ako reklasificira stavke u finansijskim izvještajima.

Subjekti čiji su finansijski izvještaji usklađeni s MSFI-jevima dužni su u bilješkama objaviti izričitu i bezrezervnu izjavu o toj usklađenosti. Subjekt ne smije opisati da su finansijski izvještaji usklađeni s MSFI-jevima ako oni nisu u skladu sa svim zahtjevima MSFI-jeva. Pretpostavka je da se primjenom MSFI-jeva, uz objavljivanje dodatnih podataka kada je to neophodno, postiže fer prezentiranje u finansijskim izvještajima. Pored toga, MRS 1 uređuje i problematiku stalnosti poslovanja, prebijanja i promjena kod prezentovanja ili klasifikacije.

 

Godina: