Set brošura o upravljanju kvalitetom: Primjena u malim društvima

Ovo je prva od tri brošure zamišljene kao vid praktične podrške malim i srednjim društvima kod primjene novih standarda upravljanja kvalitetom Odbora za međunarodne revizijske i standarde izražavanja uvjerenja /engl. skr. IAASB/. Standardi su izdati u decembru/prosincu 2020. i stupili na snagu 15. decembra/prosinca 2022. godine.

Brošura naslovljena „Dio I: Vrijeme je da se pripremite za nove standarde upravljanja kvalitetom“ bavi se promjenom načina razmišljanja koju nalažu novi standardi i prelaskom s kontrolisanja na upravljanje kvalitetom. Ona obrađuje i izradu plana realizacije projekta te daje uvod u ciljeve u pogledu kvalitete, postupak procjene rizika i raspodjelu poslova i odgovornosti. Dokument uključuje i uzorke dnevnih redova, koje osobe iz prakse mogu koristiti za sastanke sa svojim kolegama.       

Brošure za cilj imaju pružiti natuknice i smjernice za primjenu standarda IAASB-a u praksi. U drugoj brošuri, naglasak je na izradi detaljnog plana realizacije, dok će treća obrađivati praćenje i korektivne mjere. Prva brošura ovime postaje jedan od resursa koje Međunarodna federacija računovođa /engl. skr. IFAC/ nudi kao pomoć kod upravljanja kvalitetom, uz webinare, članke, video klipove i vodiče IAASB-a za prvu primjenu standarda, koji se svi mogu preuzeti preko sljedeće poveznice: ifac.org/qualitymanagement.

Godina: