MSFI - 7 Finansijski instrumenti: Objavljivanja

MSFI 7 zahtijeva od subjekata da u svojim finansijskim izvještajima objave podatke koji će korisnicima omogućiti da ocijene:

  • značaj finansijskih instrumenata za finansijski položaj i uspješnost subjekta; 
  • prirodu i obim rizika koji proističu iz finansijskih instrumenata kojima je subjekt izložen tokom i na kraju izvještajnog perioda, kao i način na koji subjekt upravlja tim rizicima. Objavljeni kvalitativni podaci trebaju davati opis ciljeva, politika i postupaka upravljanja rizicima koje utvrdi rukovodstvo subjekta a kvantitativni podaci ukazivati na to u kojoj mjeri je subjekat izložen riziku, zasnovano na informacijama koje interno osigurava njegovo ključno upravljačko osoblje. Zajedno, objavljeni podaci prikazuju na koji način subjekt koristi finansijske instrumente i izloženosti rizicima koje nastaju iz toga. 

MSFI 7 se odnosi jednako na sve subjekte, od onih koji raspolažu sa svega nekoliko finansijskih instrumenata, kao što su proizvođači čiji jedini finansijski instrumenti su gotovina,  zajmovi i potraživanja, do onih koji imaju značajan broj istih, poput finansijskih institucija čija većina imovine i obaveza predstavljaju finansijske instrumente.

Godina: