MSFI - 1 Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja

MSFI 1 nalaže da subjekt koji prvi put primjenjuje MSFI-jeve pripremi kompletan set financijskih izvještaja koji obuhvaćaju prvo obračunsko razdoblje na koje primjenjuje MSFI-jeve i prethodnu godinu. 

Subjekt treba koristiti iste računovodstvene politike kroz sva razdoblja prezentirana u njegovim početnim financijskim izvještajima prema MSFI-jevima. Te računovodstvene politike trebaju biti u skladu sa svakim MSFI-jem koji je na snazi na kraju prvog obračunskog razdoblja subjekta prema MSFI-jevima. 

MSFI 1 ne predviđa puno izuzeća od zahtjeva za ponovnim iskazivanjem prethodnih razdoblja u oblastima za koje bi trošak takvog postupanja vjerojatno prelazio koristi financijskih izvještaja za njihove korisnike. 

Pored toga, MSFI 1 zabranjuje i retroaktivnu primjenu MSFI-jeva za neke oblasti, naročito ako bi takva primjena iziskivala od rukovodstva da pravi prosudbe u odnosu na ranije uvjete u trenutku kada je ishod određene transakcije već poznat. 

MSFI 1 subjektima nalaže da u svojim objavama objasne kako je prijelaz s prethodnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela na MSFI-jeve utjecao na njihov iskazani financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove.

Godina: