MRS-34 Finansijsko izvještavanje za periode tokom godine

MRS 34 propisuje minimalni sadržaj te načela računovodstvenog priznavanja i mjerenja za financijske izvještaje za razdoblja u tijeku godine. 

Minimalni sadržaj čini set skraćenih financijskih izvještaja za tekuće razdoblje i usporedivih podataka za prethodno razdoblje, odnosno izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i probrana objašnjenja. U određenim slučajevima je obavezna i izrada izvještaja o financijskom položaju na početku ranijeg razdoblja. Generalno uzevši, u izvještaju za razdoblje u tijeku godine se izbjegava ponavljanje, odnosno ažuriranje podataka koji su već dati u najnovijem godišnjem izvještaju subjekta i on se bavi promjenama od kraja posljednjeg godišnjeg izvještajnog razdoblja.

U izvještajima za razdoblje u tijeku godine se primjenjuju iste računovodstvene politike kao i u posljednjem godišnjem izvještaju ili je, ako su te politike promijenjene, subjekt dužan objaviti konkretne informacije u tom smislu. Za potrebe izvještaja u tijeku godine, imovina i obveze se priznaju i mjere na temelju informacija od početka godine do kraja razdoblja u tijeku godine. Iako se mjerenja u godišnjim financijskim izvještajima i financijskim izvještajima za razdoblja u tijeku godine često temelje na razumnim procjenama, sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblja u tijeku godine obično zahtijeva veći stupanj primjene metoda procjene nego sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja.

 

Godina: