MRS-21 Efekti promjena kurseva stranih valuta

Subjekt inostrane aktivnosti može preduzimati na dva načina, može vršiti transakcije u stranim valutama ili može imati inostrano poslovanje. MRS 21 uređuje na koji način subjekt treba:

  • računovodstveno prikazati transakcije u stranim valutama; 
  • prevesti finansijske izvještaje inostranog poslovanja u svoju funkcionalnu valutu; i 
  • prevesti finansijske izvještaje subjekta u valutu prezentiranja ako se ona razlikuje od njegove funkcionalne valute. MRS 21 dopušta subjektima da svoje finansijske izvještaje prezentiraju u bilo kojoj valuti (ili valutama). 

Osnovna pitanja su: koji kurs (kurseve) koristiti i kako prikazati efekte promjena kurseva stranih valuta u finansijskim izvještajima. 

Funkcionalna valuta subjekta je valuta primarnog ekonomskog okruženja u kojem posluje (odnosno okruženja u kojem primarno stvara i troši novac). Sve druge valute su strane valute.

 

Godina: