SIC-32 Nematerijalna imovina – troškovi web stranica

SIC tumačenje 32 pojašnjava da web-mjesto koje je subjekt uspostavio iz vlastitih sredstava, bez obzira da li omogućava pristup samo internim ili i eksternim korisnicima, predstavlja interno stvorenu nematerijalnu imovinu kako je uređena MRS-om 38. Takvo web-mjesto treba priznati kao nematerijalnu imovinu ako i samo ako, uz dodatno udovoljavanje osnovnim zahtjevima navedenim u MRS-u 38, subjekt može prikazati i kako će to mjesto stvoriti izgledne buduće ekonomske koristi. Pored toga, sve troškove izrade web-mjesta koje služi isključivo ili primarno za oglašavanje i promoviranje proizvoda i usluga subjekta treba priznati kao rashod kad nastanu. 

U MSFI za MSS je, u odnosu na potpune MSFI-jeve, pojednostavljeno pet elemenata, tačnije: 

  • neke od tema obrađenih potpunim MSFI-jevima nisu uvrštene u ovaj standard jer nisu značajne za uobičajene MSS-ove; 
  • standard ne dopušta primjenu nekih od računovodstvenih politika ponuđenih potpunim MSFI-jevima jer je MSS-ovima dostupna jednostavnija metoda; 
  • mnoga od načela iz potpunih MSFI-jeva su ovdje pojednostavljena; 
  • standard suštinski zahtijeva manje objavljivanja; i 
  • tekst potpunih MSFI-jeva je prilagođen svakodnevnom govoru da bi se olakšali njegovo razumijevanje i prevođenje. 

MSFI za MSS subjektima nudi mogućnost da primjene zahtjeve za priznavanje i mjerenje iz MRS-a 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje.

Godina: