SIC-29 Sporazumi o koncesiji usluga (objavljivanja)

SIC tumačenje 29 uređuje koje informacije operator i davatelj koncesije, kao strane u sporazumu o koncesijama za usluge, trebaju objaviti u bilješkama uz svoje financijske izvještaje. To na koji način operator treba obračunati sporazum o koncesijama za usluge je pojašnjeno u IFRIC tumačenju 12. 

 

Godina: