MSFI - 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prekinuto poslovanje

MSFI 5 nalaže da se: 

  • dugotrajna imovina ili grupa za otuđenje klasificira kao namijenjena prodaji ako će njena knjigovodstvena vrijednost biti nadoknađena prije kroz prodajne transakcije nego kroz nastavak korištenja; 
  • imovina namijenjena prodaji mjeri po nižem iznosu od knjigovodstvene vrijednosti i fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje; 
  • amortizacija imovine prekine kada je namijenjena prodaji; 
  • imovina klasificirana kao namijenjena prodaji i imovina i obaveze grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji prezentiraju odvojeno od druge imovine u izvještaju o finansijskom položaju; i
  • rezultati prekinutog poslovanja prezentiraju odvojeno u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti. 

MSFI 6 uređuje određene aspekte prikazivanja u finansijskim izvještajima troškova istraživanja i procjene mineralnih resursa, kao što su minerali, nafta, prirodni plin i slični neobnovljivi izvori, te troškova određivanja tehničke izvodljivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa.

 

Godina: