MSFI - 3 Poslovne kombinacije

MSFI 3 utvrđuje principe i zahtjeve o tome kako stjecalac u poslovnoj kombinaciji: 

  • u svojim finansijskim izvještajima priznaje i mjeri stečenu imovinu, preuzete obaveze i svaki udio u stečeniku koji su držale druge strane; 
  • priznaje i mjeri goodwill stečen u poslovnim kombinacijama ili dobit od kupovine po cijeni nižoj od fer tržišne; i 
  • određuje koje informacije objaviti kako bi korisnicima finansijskih izvještaja omogućio da procijene prirodu i finansijske efekte poslovne kombinacije. 

Osnovni principi MSFI-ja 3 su da stjecalac mjeri trošak stjecanja po fer vrijednosti plaćene naknade, rasporedi trošak utvrdive stečene imovine i preuzetih obaveza na osnovu njihovih fer vrijednosti a ostatak rasporedi u goodwill i smjesta prizna svaki iznos stečene imovine i preuzetih obaveza koji prelazi iznos plaćene naknade (‘kupovina po cijeni nižoj od fer tržišne') u  dobit ili gubitak. Stjecalac treba objaviti informacije koje korisnicima njegovih finansijskih izvještaja omogućavaju da procijene prirodu i finansijski efekat stjecanja.

 

Godina: