MSFI 17 - Ugovori o osiguranju

MSFI 17 se odnosi na godišnja obračunska razdoblja koja počinju 1. januara/siječnja 2023. godine ili kasnije, uz mogućnost ranije primjene u slučajevima kada se primjenjuje i MSFI 9.

 

Ugovori o osiguranju imaju obilježja i financijskih instrumenata i ugovora o djelu. Pored toga, mnogi od njih stvaraju i novčane tokove koji se značajno mijenjaju tijekom dugog razdoblja. U funkciji pružanja korisnih informacija o tim obilježjima, MSFI 17:

 • kombinira trenutna mjerenja budućih novčanih tokova s priznavanjem dobiti tijekom cijelog razdoblja u kojem se pružaju usluge u okviru danog ugovora;

 • prezentira rezultate usluga osiguranja (uključujući prezentiranje prihoda od osiguranja) zasebno od prihoda, odnosno troškova financiranja osiguranja; i

 • nalaže subjektima da se odluče između računovodstvene politike koja podrazumijeva priznavanje svih prihoda, odnosno troškova financiranja osiguranja u dobit ili gubitak i računovodstvene politike prema kojoj se neki od tih prihoda ili troškova priznaju u ostalu sveobuhvatnu dobit;

 

Osnovna načela MSFI-ja 17 su to da subjekt:

 • kao ugovore o osiguranju odredi ugovore u sklopu kojih prihvaća značajne osigurane rizike od druge strane (nosioca polise osiguranja) u smislu prihvaćanja obveze da kompenzira nosioca polise ukoliko se konkretni neizvjesni budući događaj (osigurani događaj) negativno odrazi na tog nosioca;

 • odvoji određene ugrađene derivate, zasebne komponente ulaganja i zasebne obaveze izvršenja od ugovora o osiguranju;

 • razvrsta ugovore po grupama koje će priznavati i mjeriti:

 • prizna i mjeri grupe ugovora o osiguranju po:

  1. sadašnjoj vrijednosti budućih novčanih tokova prilagođenoj za rizik (novčanih tokova ispunjenja) koja uključuje sve dostupne informacije o novčanim tokovima ispunjenja na takav način da su u skladu s poznatim tržišnim informacijama, i to kao pozitivnu (ako predstavlja obvezu) ili kao negativnu vrijednost (ako je vrijednost imovina);

  2. iznosu koji predstavlja nezarađenu dobit u okviru dane grupe ugovora (marža za ugovorenu uslugu);

 • prizna dobit od grupe ugovora o osiguranju tijekom cijelog razdoblja u kojem pruža usluge u okviru tih ugovora i kako se oslobađa od rizika. Ukoliko grupa ugovora donosi ili počne donositi gubitke, subjekt ih je dužan smjesta priznati;

 • zasebno prizna prihod od osiguranja (koji ne uključuje prijem bilo koje komponente ulaganja), troškove usluga osiguranja (bez otplaćivanja bilo koje komponente ulaganja) i prihode ili troškove financiranja osiguranja; i

 • objavi informacije koje korisnicima financijskih izvještaja omogućuju da procijene učinke ugovora iz djelokruga MSFI-ja 17 na financijski položaj, financijski rezultat i novčane tokove subjekta.

 

MSFI 17 podrazumijeva i mogućnost primjene pojednostavljenog pristupa mjerenju, odnosno pristupa zasnovanog na raspodjeli premije, kod jednostavnijih ugovora o osiguranju.

Godina:
Preuzmi datoteku:

MSFI 17.pdf