MSFI - 16 Najmovi

Cilj MSFI-ja 16 je prijaviti podatke koji (a) vjerno odražavaju transakcije najmova i (b) korisnicima finansijskih izvještaja daju osnov za procjenu iznosa, vremena i neizvjesnosti novčanih tokova koji proizilaze iz najmova. Da bi se ispunio taj cilj, najmoprimac treba priznati imovinu i obaveze koje proističu iz najma. 

MSFI-jem 16 se uvodi jedinstven računovodstveni model za najmoprimca, koji od njega zahtijeva da prizna imovinu i obaveze za sve najmove u trajanju preko 12 mjeseci, osim najmova čija predmetna imovina je male vrijednosti. Najmoprimac je dužan priznati pravo korištenja imovine koje predstavlja njegovo pravo da koristi predmetnu unajmljenu imovinu i obavezu po osnovu najma koja predstavlja njegovu obavezu da plaća najamninu.

 

Godina: