MSFI-14 Regulirana vremenska razgraničenja

MSFI 14 propisuje posebno računovodstvo za učinke regulacije cijena. Regulacija cijena je zakonski okvir za utvrđivanje cijena koje javna komunalna služba ili drugi subjekt mogu zaračunati kupcima za dobra ili usluge koje podliježu regulaciji. 

Regulacija cijena može izazvati regulirano vremensko ograničenje. Regulirano vremensko ograničenje je stanje svakog rashoda ili prihoda koji se neće priznati kao imovina ili obaveza u skladu s drugim standardima, ali je kvalificiran da bude vremensko ograničenje u skladu s MSFI-jem 14 jer je od strane regulatora cijena uključen ili se očekuje da će biti uključen prilikom utvrđivanja cijene/a koju subjekt može zaračunati kupcima za dobra ili usluge koje podliježu regulaciji cijena. 

Godina: