MSFI - 13 Mjerenje fer vrijednosti

MSFI 13 definira fer vrijednost, postavlja okvir za mjerenje fer vrijednosti i propisuje podatke koji se objavljuju o mjerama fer vrijednosti. 

Primjenjuje se kada drugi standard zahtijeva ili dopušta mjerenje fer vrijednosti ili objavljivanja o mjerenju fer vrijednosti (i mjerenjima zasnovanim na fer vrijednosti, kao što su fer vrijednost umanjena za troškove prodaje), osim u određenim okolnostima kada važe drugi standardi. Tako, primjera radi, MSFI 13 ne uređuje zahtjeve u pogledu mjerenja i objavljivanja za plaćanja temeljena na dionicima, najmove i umanjenje vrijednosti imovine. Isto tako, on ne utvrđuje zahtjeve za objavljivanja u vezi s primanjima zaposlenih i mirovinskim planovima. 

MSFI 13 definira fer vrijednost kao cijenu koja bi bila ostvarena na datum mjerenja prodajom neke stavke imovine ili plaćena za prijenos neke obveze u urednoj transakciji između sudionika na tržištu na datum mjerenja (izlazna cijena). Prilikom mjerenja fer vrijednosti, subjekt koristi pretpostavke koje bi koristili tržišni sudionici prilikom određivanja cijene imovine ili obveze, pod trenutnim tržišnim uvjetima, uključujući pretpostavke o riziku. Kao rezultat toga, namjera subjekta da posjeduje imovinu ili da podmiri obavezu ili na neki drugi način ispuni obveze nije značajna za mjerenje fer vrijednosti. 

 

Godina: