MRS-7 Izvještaj o novčanim tokovima

MRS 7 propisuje na koji način u izvještajima u novčanim tokovima treba prikazivati informacije o povijesnim promjenama novca i novčanih ekvivalenata subjekta u datom razdoblju. Novac obuhvaća novac u blagajni i depozite po viđenju. Novčani ekvivalenti su kratkotrajna, visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo pretvoriti u poznate iznose novca i koja nisu podložna značajnom riziku promjena vrijednosti. 

Izvještajem o novčanim tokovima se novčani tokovi razdoblja klasificiraju na tokove od poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti, pri čemu: 

  • su poslovne aktivnosti glavne prihodovno-proizvodne aktivnosti subjekta i druge aktivnosti, osim investicijskih i financijskih aktivnosti. Subjekt treba prezentirati novčane tokove iz poslovnih aktivnosti koristeći: 
    • izravnu metodu, po kojoj se objavljuju glavne skupine bruto novčanih primitaka i bruto novčanih isplata; ili
    • neizravnu metodu, po kojoj se dobit ili gubitak usklađuje za učinke transakcija nenovčane prirode, sva odgađanja ili razgraničenja prošlih ili budućih poslovnih novčanih primitaka ili isplata i za stavke prihoda ili rashoda koje su vezane za investicijske ili financijske novčane tokove;
  • investicijske aktivnosti su stjecanje i otuđivanje dugotrajne imovine i drugih ulaganja, koja nisu uključena u novčane ekvivalente. Ukupni novčani tokovi proizašli iz stjecanja ili gubitka kontrole nad ovisnim ili drugim poslovnim subjektima se trebaju prezentirati kao investicijske aktivnosti; 
  • financijske aktivnosti su aktivnosti koje rezultiraju promjenama u visini i strukturi kapitala i u zaduživanju subjekta. 

Investicijske i financijske transakcije koje ne zahtijevaju upotrebu novca ili novčanih ekvivalenata trebaju se isključiti iz izvještaja o novčanim tokovima i objaviti na nekom drugom mjestu. MRS 7 nalaže subjektima da objave komponente novca i novčanih ekvivalenata, te u svojim izvještajima o novčanim tokovima prezentiraju iznose koji su usklađeni sa ekvivalentnim stavkama prezentiranim u izvještaju o financijskom položaju. 

 

Godina: