MRS-40 Ulaganja u nekretnine

Ulaganje u nekretnine je zemljište ili zgrada, odnosno dio zgrade ili oboje koje:

  • se drži kako bi ostvarili prihodi od najma ili radi porasta njihove tržišne vrijednosti ili oboje; 
  • ne koristi njihov vlasnik; 
  • se ne koristi u proizvodnji ili ponudi roba i usluga ili u administrativne svrhe; i
  • se ne drži radi prodaje u sklopu redovnog poslovanja. 

U ulaganja u nekretnine spadaju i ulaganja u nekretnine koja se ponovo obnavljaju. 

Ulaganje u nekretnine početno se mjeri po trošku. Trošak udjela u nekretnini koja se drži u najmu treba mjeriti u skladu s MRS-om 17 po fer vrijednosti udjela u nekretnini ili sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma, ovisno o tome koji je iznos manji. 

Kod svih narednih mjerenja, subjekt mora usvojiti model fer vrijednosti ili model troška kao računovodstvenu politiku za sva svoja ulaganja u nekretnine. Svi subjekti moraju odrediti fer vrijednost za potrebe mjerenja (ako primjenjuju model fer vrijednosti) ili objavljivanja (ako koriste model troška). Fer vrijednost treba odražavati tržišne uvjete na kraju izvještajnog razdoblja. 

Model fer vrijednosti nalaže ponovno mjerenje ulaganja u nekretnine na kraju svakog izvještajnog razdoblja. Promjene fer vrijednosti treba priznati u dobiti ili gubitku u razdoblju u kojem su nastale. Fer vrijednost je iznos za koji se neka nekretnina može razmijeniti između informiranih i nepovezanih stranaka koje su voljne obaviti transakciju, bez odbijanja troškova transakcije (vidjeti MSFI 13).

Model troška podrazumijeva da se ulaganje u nekretninu mjeri po trošku, umanjeno za akumuliranu amortizaciju i sve akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Fer vrijednost treba objaviti. 

Dobitak ili gubitak od prodaje treba priznati u dobiti ili gubitku.

MRS 41 propisuje računovodstveni tretman, prezentiranje finansijskih izvještaja i objavljivanja povezano s poljoprivrednim aktivnostima. Poljoprivreda aktivnost je upravljanje subjekta biološkim pretvaranjem (živuće životinje ili biljke) i žetvom biološke imovine za prodaju ili pretvaranje u poljoprivredni proizvod ili u dodatnu biološku imovinu. 

 

Godina: