MRS-37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina

MRS-om 37 se uređuju i propisuju računovodstvo i objavljivanje rezerviranja, nepredvidivih obaveza i nepredvidive imovine. 

Rezerviranja 

Rezerviranje je obveza neodređenog vremena ili iznosa. Ta obveza može biti zakonska ili izvedena obveza. Izvedena obveza jest obveza koja proizilazi iz nekih aktivnosti subjekta pri čemu je subjekt naznačio drugim stranama da će preuzeti određene odgovornosti i uslijed toga stvorio kod njih opravdana očekivanja da će te odgovornosti ispuniti. U primjere rezerviranja spadaju jamstvene obveze, zakonske ili izvedene obveze čišćenja terena, odnosno vraćanja objekata u početno stanje, te politika trgovaca na malo da izvrše povrat kupcima. 

Subjekt treba priznati rezerviranje ako je vjerojatno da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa ili drugih ekonomskih resursa. Ako takav odljev nije vjerojatan, s danom stavkom treba postupati kao sa nepredvidivom obvezom. 

Rezerviranje treba mjeriti po iznosu koji bi subjekt realno platio da podmiri obvezu na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno da ga u danom trenutku prenese na treću stranu. Kod procjene rezerviranja treba uzeti u obzir rizike i neizvjesnost. Rezerviranje se diskontira na njegovu sadašnju vrijednost. 

MRS 37 detaljno propisuje primjenu zahtjeva za priznavanje i objavljivanje u tri konkretna slučaja, točnije kod: 

  • troškova koji trebaju nastati za poslovanje u budućnosti – rezerviranje se ne priznaje jer na kraju izvještajnog perioda ne postoji obveza;
  • rezerviranja koja proizilaze iz štetnog ugovora; i 
  • rezerviranja za troškove restrukturiranja, koja se priznaju samo ona kada subjekt ima izvedenu obvezu jer su glavne značajke detaljnog plana restrukturiranja obznanjene onima na koje utječe.

Nepredvidive obveze 

Nepredvidiva obveza je moguća obveza čije će se postojanje potvrditi nastankom neizvjesnih budućih događaja na koje subjekt ne može u cijelosti utjecati. Primjer bi bila tužba protiv subjekta u kom slučaju je neizvjesno to da li je subjekt počinio dani prijestup i da li će biti potrebno bilo kakvo podmirenje. 

U nepredvidive obveze spadaju i obveze koje se ne priznaju jer njihov iznos nije moguće pouzdano mjeriti ili zbog toga što podmirenje nije moguće. Nepredvidive obveze ne uključuju rezerviranja u odnosu na koja je sigurno da subjekt ima sadašnju obvezu za koju je vjerojatnije da će nego da neće voditi odljevu gotovine ili drugih ekonomskih resursa, čak i ako su iznos ili vrijeme njihovog nastanka nesigurni. 

Nepredvidiva obveza se ne priznaje u izvještaju o financijskom položaju, ali se, osim kada je mogućnost odljeva ekonomskih resursa mala, objavljuje u bilješkama. 

Nepredvidiva imovina 

Nepredvidiva imovina jest moguća imovina čije će se postojanje potvrditi nastankom ili izostankom neizvjesnih budućih događaja na koje subjekt ne može u cijelosti utjecati. Nepredvidivu imovinu ne treba priznati, ali je treba objaviti kada je vjerojatnije da će doći nego da neće doći do priliva koristi. Ako je, međutim, priljev koristi u subjekt praktično siguran, imovinu treba priznati u izvještaju o financijskom položaju jer se takva imovina više ne smatra nepredvidivom. 

 

Godina: