MRS - 32 Finansijski instrumenti: prezentacija

MRS 32 uređuje problematiku prezentiranja financijskih instrumenata. Priznavanje, mjerenje i objavljivanje finansijskih instrumenata su uređeni MSFI-jem 9, MRS-om 39, odnosno MSFI-jem 7. 

Za potrebe prezentiranja, financijske instrumente treba klasificirati kao financijsku imovinu, financijsku obvezu ili kao glavnički instrument. Financijska obveza i kapital se razlikuju po tome da li subjekt ima obavezu dostaviti gotovinu (ili neku drugu financijsku imovinu).

Postoje, međutim, i neka izuzeća. U slučajevima kada osiguravatelj transakciju treba namiriti iz vlastitih dionica, klasifikacija ovisi o tome da li je broj dionica koje će biti izdane fiksan ili promjenjiv.

Složene financijske instrumente, poput konvertibilnih obveznica, treba podijeliti na komponente kapitala i komponente obveze. Kod izdavanja instrumenta, komponenta kapitala se mjeri kao razlika između fer vrijednosti složenog instrumenta i fer vrijednosti komponente obveze.

Financijska imovina i financijska obveza će se prebiti isključivo ako subjekt ima zakonski provedivo pravo prijeboja priznatih iznosa i namjerava namiriti neto iznos ili realizirati imovinu i istovremeno namiriti obvezu.

Godina: