MRS-28 Ulaganja u pridružene subjekte i zajedničke poduhvate

MRS-om 28 se od ulagača zahtijeva da svoja ulaganja u pridružene subjekte obračunavaju služeći se metodom udjela. MSFI 11 od njih traži da svoja ulaganja u zajedničke poduhvate obračunavaju pomoću istog metoda (uz određene izuzetke). MRS 28 propisuje na koji način treba primjenjivati taj metoda kod obračunavanja ulaganja u pridružene subjekte i zajedničke poduhvate. 

Pridruženi subjekt je subjekt nad kojim ulagač ima značajan utjecaj. Značajan utjecaj je moć učestvovanja u donošenju odluka o finansijskim i poslovnim politikama subjekta u koji je izvršeno ulaganje, ali nije kontrola ni zajednička kontrola nad tim politikama. 

Ako subjekt drži, direktno ili indirektno (na primjer, kroz zavisne subjekte), 20 posto ili više glasačke moći u subjektu u koji je izvršeno ulaganje, pretpostavlja se da subjekt ima značajan utjecaj. Zajednički poduhvat je zajednički aranžman u kojem strane koje imaju zajedničku kontrolu nad aranžmanom imaju pravo na neto imovinu aranžmana. 

Prema metodi udjela, ulaganje u pridruženi subjekt ili zajednički poduhvat se početno priznaje po trošku a njegova knjigovodstvena vrijednost potom povećava ili smanjuje kako bi se priznao udio ulagača u dobiti ili gubitku subjekta u koji je izvršeno ulaganje nakon datuma stjecanja i udio ulagača u dobiti ili gubitku subjekta priznao uvrstio u dobit ili gubitak ulagača. Uplate primljene od subjekta u koji je izvršeno ulaganje smanjuju knjigovodstvenu vrijednost ulaganja. Usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti također može biti neophodno zbog promjena proporcionalnog udjela ulagača u subjektu u koji je izvršeno ulaganje i ostale sveobuhvatne dobiti subjekta u koji je izvršeno ulaganje. 

 

Godina: