MRS-24 Objavljivanje povezanih strana

Cilj MRS-a 24 je da obezbijedi da finansijski izvještaji subjekta sadrže objavljivanja koja su neophodna da se skrene pažnja na mogućnost da je na finansijski položaj i dobit ili gubitak tog subjekta moglo utjecati postojanje povezanih strana, kao i transakcije i neizmirena stanja, uključujući preuzete obaveze, s tim povezanim stranama. 

Povezana strana je fizičko lice ili subjekt koji je povezan sa subjektom koji sastavlja finansijske izvještaje, tačnije:

  • fizičko lice ili član uže porodice fizičkog lica koji je povezan sa subjektom koji sastavlja finansijske izvještaje ako ima kontrolu ili zajedničku kontrolu nad izvještajnim subjektom ili ima značajan utjecaj na izvještajni subjekt ili je član ključnog upravljačkog osoblja;
  • subjekt je povezan s izvještajnim subjektom ako je, između ostalih okolnosti, matični, zavisni ili pridruženi subjekt ili zajednički poduhvat izvještajnog subjekta, odnosno ako je pod kontrolom ili zajedničkom kontrolom fizičkog lica koje je povezana strana ili ako takvo lice ima značajan utjecaj na subjekt.  

Transakcija s povezanom stranom je transfer resursa, usluga ili obaveza između izvještajnog subjekta i povezanih strana, nezavisno od toga da li se zaračunava cijena. Ako je subjekt u periodima obuhvaćenim finansijskim izvještajima imao transakcije s povezanim stranama, MRS 24 nalaže mu nalaže da objavi vrstu odnosa s povezanim stranama, kao i informacije o tim transakcijama i neizmirenim stanjima, uključujući preuzete obaveze, koje su potrebne korisnicima da bi shvatili mogući utjecaj tih odnosa na finansijske izvještaje.

MRS 24 od subjekta zahtijeva i da objavi naknade ključnog upravljačkog osoblja u ukupnom iznosu i za svaku od kategorija uređenih standardom. 

 

Godina: