MRS-16 Nekretnine, postrojenja i oprema

MRS 16 uspostavlja principe za priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme kao imovine, mjerenje njihove knjigovodstvene vrijednosti, te mjerenje amortizacijskog iznosa i gubitaka od umanjenja vrijednosti koje treba priznati u vezi s njima. Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna imovina: 

  • koja se drži radi korištenja u proizvodnji ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe, i 
  • za koju se očekuje da će se koristiti duže od jednog perioda. 

U nekretnine, postrojenja i opremu se ubrajaju i plodonosne biljke povezane s poljoprivrednim aktivnostima. 

Trošak pojedine stavke nekretnine, postrojenja i opreme treba se priznati kao imovina ako i samo ako:

  • je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi povezane s tom stavkom pritjecati u subjekt; i 
  • se trošak stavke može pouzdano izmjeriti. 

Pojedinačna stavka nekretnine, postrojenja i opreme treba se početno mjeriti po svom trošku. Trošak obuhvata: 

  • kupovnu cijenu, uključujući uvozne takse i nepovratne poreze nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata; 
  • sve troškove koji se direktno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i u radno stanje neophodno da bi se mogla upotrijebiti na način koji je utvrdila uprava; i 
  • početno procijenjene troškove demontaže, uklanjanja imovine i obnavljanja mjesta na kojem je imovina smještena, osim kada se ti troškovi odnose na zalihe proizvedene u datom periodu. 
Godina: