Karakteristike prijevremene otplate sa negativnom naknadom (izmjene i dopune MSFI-ja 9)