IFRIC-6 Obaveze koje proizilaze iz učešća na posebnom tržištu: otpadna električna i elektronska oprema

IFRIC tumačenje 6 pojašnjava situacije kada proizvođači električne opreme priznaju obvezu u skladu s MRS-om 37 za troškove zbrinjavanja otpada u vezi s budućim odlaganjem konkretnih vrsta otpada električne i elektroničke opreme.

Godina: