IFRIC-19 Podmirenje financijskih obveza vlasničkim instrumentima

Dužnik koji, primjenjujući IFRIC tumačenje 19, izda vlasničke instrumente vjerovniku kako bi podmirio cjelokupnu ili dio financijske obveze treba prestati priznavati cijelu ili dio financijske obveze. On bi vlasničke instrumente izdate vjerovniku trebao mjeriti po njihovoj fer vrijednosti (ili, ukoliko tu vrijednost nije moguće pouzdano odrediti, po fer vrijednosti podmirene financijske obveze). Dužnik treba priznati svaku razliku između knjigovodstvene vrijednosti podmirene financijske obveze (ili njenog dijela) i mjerene vrijednosti izdanih vlasničkih instrumenata u dobit ili gubitak

Godina: