Bosanski
Hrvatski
Srpski

Sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji BiH iz 2004. godine ("Službeni glasnik BiH", broj: 42/04), nezavisna stručna Komisija za računovodstvo i reviziju BiH donosi


STATUT
Komisije za računovodstvo i reviziju BiHI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH (u daljem tekstu: Komisija) je državno tijelo, čije se ovlasti zasnivaju na Zakonu o računovodstvu i reviziji BiH iz 2004. godine i entiteskim zakonima o računovodstvu i reviziji iz 2005. godine.

Članak 2.

Komisija je nezavisna i stručna komisija za računovodstvo i reviziju BiH, koja je utemeljena temeljem Zakona o računovodstvu i reviziji BiH i zadužena za računovodstvene i revizorske standarde i prateća uputstva i prakse iz članka 2. i za druge aktivnosti iz članka 3. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH.
Komisija je pravna osoba koju su osnovala profesionalna tijela iz svakog od entiteta, i Savjet ministara BiH, imenovanjem specijalnog međunarodnog savjetnika.
Komisija se sastoji od sedam (7) članova iz računovodstvene profesije, od kojih je
    (i) Tri iz Federacije BiH,
    (ii) Tri iz Republike Srpske, i
    (iii) Jedan iz Brčko disktrikta BiH.
Članovi Komisije biraju se na rok od dvije godine od strane profesionalnih tijela, a formira je međunarodni savjetnik. Jedan te isti član Komisije može u Komisiji provesti najviše 4 godine u kontinuitetu.
Komisija ima svoj vlastiti pečat, veličine 2x2 cm, na kojem će pisati: Komisija za računovodstvo i reviziju BiH.
Skraćeno ime Komisije je: KRR.
Znak ili logo komisije odražava njezino skraćeno ime.
Komisija se registrira prema odredbama Zakona o registraciji.


Članak 3.

Uloga Komisije je jasno utvrđena Zaknom o računovodstvu i reviziji BiH iz 2004 godine, kako slijedi:
(i) prevodi i objavljuje standarde, prateća uputstva, objašnjenja i smjernice i načela profesionalne etike iz članka 2. ovog Zakona;
(ii) utvrđuje kriterije i donosi jedinstveni program kvalifikacije, obuke, testiranja, certifikacije i licenciranja za računovodstvenu profesiju, koji je u potpunosti usuglašen sa standardima i smjernicama IFAC-a i koji se primjenjuje na cijeloj teritoriji BiH, te nadlgeda njegovo provođenje u entitetima i Brčko distriktu;
(iii) nadgleda provođenje jedinstvenog programa obuke za stjecanje kvalifikacija u računovodstvenoj profesiji i u saradnji s profesionalnim tijelima i davateljima usluga obuke izdaje obavezna uputstva koja su potrebna za pravilnu i jednoobraznu primjenu tog programa na cijeloj teritoriji BiH;
(iv) uspostavlja jedinstven program testiranja kandidata za računovodstvenu profesiju i provodi taj program na cijeloj teritoriji BiH;
(v) nadgleda certifikaciju koju vrše profesionalna tijela, u smislu ispunjavanja uvjeta u pogledu odgovarajuće obuke, položenih ispita, edukacije i praktičnog iskustva. Ti uvjeti su jednaki za cijelu teritoriju BiH;
(vi) nadgleda procedure licenciranja i certifikacije članova računovodstvene profesije u svakom od entiteta i u Brčko distriktu;
(vii) inicira i koordinira aktivnosti za uspostavljanje zajedničkog profesionalnog tijela na razini BiH, ukoliko isto dobrovoljno formiraju postojeća profesionalna tijela u BiH u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona;
(viii) održava redovite sastanke u cilju kontrole primjene standarda provođenja jedinstvenog programa stjecanja kvalifikacija i ostalih povezanih pitanja;
(ix) priprema informacije o svojim aktivnostima, koje obvezno sadrže i podatke o prihodima i rashodima Komisije, i čija će dostupnost kao javnog dokumenta biti osigurana do kraja veljače svake godine.


II. ČLANSTVO

Članak 4.

Član Komisije je fizička osoba imenovana od strane priznatog profesionalnog tijela računovođa i revizora iz entiteta i distrikta. Osnivači Komisije i priznata profesionalna tijela čiji su predstavnici članovi Komisije su Savez računovođa i revizora RS, koji je član IFAC-a, i Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH, koji je kandidat za članstvo u IFAC-u. Ostale profesionalne organizacije, kad postanu članice IFAC-a, mogu podnijeti zahtjev za prijam u Komisiju, o čemu će odlučivati osnivači.
Članovi Komisije moraju:
a) biti članovi Međunarodne federacije računovođa (IFAC)
b) u potpunosti implementirati Stav o obvezama članica IFAC-a
c) implementirati i pridržavati se IFAC-ovog Etičkog kodeksa za računovođe u privatnoj praksi -poduzećima ili u javnoj praksi
Osobe koje su u Komisiji su predstavnici profesionalnih tijela i kao osobe vezane su IFAC-ovim Etičkim kodeksom za računovođe u privatnoj i javnoj praksi.


III. ORGANIZACIJA

Članak 5.

Komisija se, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji BiH iz 2004. godine, sastoji od sedam članova, i odgovorna je za donošenje strategije razvoja profesije i nadzor tog razvoja.
Nakon definitivnog odlaska specijalnog međunarodnog savjetnika, iz sastava Komisije bira se Predsjedavajući. Predsjedavajući ima mandat od 1 godinu, nakon čega se za novog Predsjedavajućeg bira drugi član Komisije iz drugog entiteta, takođe na jednu godinu.
Svake godine bira se novi Predsjedavajući i Generalni sekretar, a sjedište Komisije je u entitetu iz koga dolazi Predsjedavajući. Sjedište Generalnog sekretara određuje Predsjedavajući.
Zaposleni u Komisiji, izvršavaju rutinske poslove za potrebe Komisije.
Radom zaposlenih u Komisiji rukovodi Generalni sekretar Komisije. Generalnog sekretara imenuje Komisija i za svoj rad odgovara Komisiji. Generalni sekretar je zaposlen u Komisiji, sudjeluje u radu sastanaka Komisije, ali nema pravo glasa.
Pravo glasa na sastancima Komisije imaju samo članovi Komisije, ali oni ne mogu biti istovremeno zaposleni u Komisiji.
Članovi Komisije su predstavnici profesionalnih tijela i nemaju pravo na platu. Komisija će im nadoknađivati stvarne troškove smještaja, hrane i slične troškove pod uvjetom da su isti u potpunosti i isključivo ostvareni u vezi sa izvršavanjem aktivnosti odobrenih od strane Komisije.

Članak 6.

Članove Komisije veže IFAC-ov Etički kodeks, i oni ne mogu glasati o pitanjima za koja se oni, njihovi supružnici ili krvni srodnici do trećeg koljena pojavljuju kao zainteresirane strane,
Članovi Komisije i Generalni sekretar obvezni su osigurati da se financijske transakcije Komisije zaključuju po fer tržišnim vrijednostima, ili pod uvjetima koji su što povoljniji za Komisiju.

Članak 7.

Pojedini član Komisije može predstavljati drugog člana putem punomoći, pod uvjetom da postoji i odobrenje profesionalnog tijela.
Na svim sastancima odluke se donose većinom od 5 od ukupno 7 članova Komisije, izuzev kad se radi o odlukama sukladno članku 12 stavak 4. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH.

Članak 8.

Komisija može formirati radne skupine koje će se baviti određenim područjima od interesa za profesiju. Radne skupine će za svoj rad odgovarati Komisiji i neće imati moć nezavisno od Komisije.
Redoviti sastanci Komisije trebaju se održavati najmanje jednom u tri mjeseca. Sastanak vodi Predsjedavajući Komisije, koji određuje dnevni red, mjesto i vrijeme sastanka.
Izvanredni sastanci Komsije održavaće se na zahtjev bilo koja 4 člana Komisije.
Poziv za redovite ili izvanredne sastanke mora biti poslan svim članovima Komisije najmanje 15 dana prije predviđenog datuma održavanja sastanka, osim ako se svi članovi slože sa kraćim razdobljem obavještavanja o sastanku.

Članak 9.

Pored odredaba iz članka 3. Zakona, komisija posebno obavlja:
1. Imenovanje redovitih i posebnih radnih skupina koje će ispunjavati ciljeve Komisije;
2. Koordiniranje aktivnosti kojima se podržavaju ovlaštenja koja su Zakonom o računovodstvu i reviziji BiH data profesionalnim tijelima-članicama Komisije;
3. Promoviranje provođenja IFAC-ovog Etičkog kodeksa i Stava o obvezama članica od strane svih članova;
4. Imenovanje Generalnog sekretara Komisije i utvrđivanje iznosa njegove ili njezine plaće u okviru godišnjeg proračuna;
5. Odobravanje pravnih dokumenata i sklapanje ugovora u okviru proračuna i politika koju je odobrila Komisija; i
6. Provođenje drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Komsije koji su dosljedni s ovim Statutom.

Članak 10.

Generalni sekretar je službenik Komisije. Nju ili njega predlaže Predsjedavajući, a imenuje Komisija. Direktor, tj. Predsjedavajući Komisije potpisuje ugovor o imenovanju ili zaposlenju Generalnog sekretara Komisije uz plaću koju je odobrila Komisija i koja treba biti u okviru proračuna Komisije.

Članak 11.

Odgovornosti Generalnog sekretara Komisije uključuju:
1. Predstavljanje komisije u odsustvu Predsjedavajućeg, a uz njegovu suglasnost;
2. Zapošljavanje, promoviranje, plaćanje i otpuštanje zaposlenih u okviru proračuna i politika koje je odobrila Komisija;
3. Upravljanje resursima Komisije pod nadzorom i unutar proračuna i politika koje je odobrila Komisija;
4. Vođenje zapisnika sa svih sastanaka Komisije u cilju odobravanja istih na kasnijim sastancima tih tijela;
5. Podnošenje, barem kvartalno, financijskih izvještaja Komisiji, a koji trebaju odražavati uspješnost poslovnih aktivnosti u poređenju s predviđenim godišnjim proračunom;
6. Distribuiranje obavještenja o sastancima i dnevnog reda za sastanke Komisije;
7. Pomaganje svim tijelima u njihovom ostvarivanju ciljeva Komisije;
8. Rad s Komisijom na pripremi nacrta godišnjeg proračuna i programa rada koje Komisija treba usvojiti; i
9. Obavljanje drugih aktivnosti koje odobri Komisija.


IV. PRIBAVLjANjE I OTUĐIVANjE IMOVINE

Članak 12.

Komisija kupuje imovinu od svojih prihoda temeljem naplaćenih članarina, prihoda od certifikata i licenci, od objavljivanja, dobrovoljnih priloga, darova, prihoda od materijalnih prava i drugih aktivnosti Komisije.

Članak 13.

Generalni sekretar i službenici Komisije upravljati će njezinom imovinom na odgovoran, i zakonit način, u najboljem interesu Komisije.

Članak 14.

Komsija provodi aktivnosti, vodi financijsku evidenciju i prezentira izvještaje Vijeću ministara BiH u skladu sa zakonima o računovodstvu i reviziji BiH. Financijska godina Komisije poklapa se s kalendarskom godinom.

Članak 15.

Ostvareni višak prihoda nad rashodima, Komisije koristi za izvršavanje aktivnosti u cilju postizanja ciljeva definiranihovim Statutom.


V. UKIDANJE KOMISIJE I PRENOŠENJE IMOVINE

Članak 16.

Komisija prestaje sa svojim aktivnostima samo po Zakonu po kome je i formirana.

Članak 17.

U slučaju ukidanja Komisije, njezina imovina će biti, nakon izmirenja obaveza prema povjeriteljima i troškova postupka, prenesena organizaciji koja će nastaviti rad na zadacima Komisije i/ili, nekoj drugoj organizaciji u skladu s odredbama Zakona o ukidanju Komisije.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Akti Komisije će biti pisani na službenim jezicima države Bosne i Hercegovine.

Član 19.

Ovaj Statut stupa na snagu 1. svibnja 2005.

 

© 2006 SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA F BIH