Bosanski
Hrvatski
Srpski

SHEMA OBRAZOVANJA I PROVJERE ZNANJA ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE I REVIZORE BiH - ISPITI

Odluka Komisije BiHIspiti za svaki predmet u okviru Programa obrazovanja za profesionalne računovođe i revizore BiH trebaju ispunjavati slijedeće minimalne kriterije i standarde.

Standardni datumi
Ispiti će se održavati u tjednu koji počinje drugim ponedjeljkom u mjesecu svibnju i studenom svake godine.

Standardno vrijeme (termin) ispita
Ispiti će počinjati i završavati u isto vrijeme i na isti dan u cijeloj BiH.

Standardni formati
Svi ispiti će trajati 3 sata. Od kandidata se zahtijeva da se pojave 30 minuta (ali ne više od 60 minuta) ranije kako bi ih se moglo registrirati i odrediti im raspored sjedenja.

Standardna pravila
Studentima se neće dozvoliti da zadrže ispitna pitanja nakon što završe s pisanjem ispita. Studentima se ne bi trebalo dozvoliti da unesu bilo kakav papir za bilješke na ispit, ili da zadrže bilo kakav papir za bilješke koji im je dan tijekom ispita, čak i ako dani papir nije korišten ili je samo djelomično iskorišten.
Profesionalna tijela će, nakon što prođe 30 dana od završetka tjedna u kojemu je održan ispit, postaviti ispitna pitanja na internet ili ih na drugi način učiniti dostupnima kandidatima i institucijama za obuku.
Ni jednom studentu se ne smije dozvoliti da napusti ispit prije nego što prođe 60 minuta od početka ispita. Svaki student koji zahtijeva da izađe ranije, automatski dobija neprolaznu ocjenu i neće mu se dozvoliti da ponovo polaže taj ispit u razdoblju od dvije (2) godine.
Mobilni telefoni i laptop računari trebaju biti na popisu zabranjene opreme na ispitu.
U svim ostalim pogledima, ispitna pravila će u potpunosti slijediti odredbe IFAC-ovog dokumenta .

Politike i procedure ispitivanja: opća politika
Raspored održavanja ispita za svaku godinu objavljivat će Savez računovođa i revizora RS i Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH u svojim časopisima. On će također biti postavljen na web stranice oba Saveza prije 30-tog rujna svake godine. Pored toga, raspored održavanja ispita objavljivat će i Komisija. Kopije rasporeda održavanja ispita također će se moći dobiti u prostorijama Saveza računovođa i revizora RS i Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH.
Osobe koje žele polagati ispite moraju se registrirati kao studenti kod profesionalnog tijela najmanje 4 mjeseca prije slijedećeg ispitnog roka.
Formulari za prijavu ispita biće poslani (ili će biti omogućen pristup istima) svim registriranim studentima jednog ili drugog Saveza prvog ožujka i prvog rujna svake godine. Studenti koji žele izaći na ispitni rok moraju vratiti Savezu kod kojega su registrirani ispunjene formulare za prijavu ispita uz plaćanje odgovarajuće naknade; za polaganje ispita u svibnju mjesecu to se mora napraviti najkasnije prvog travnja, a za polaganje u studenom mjesecu najkasnije prvog oktobra.
Visinu naknada za polaganje ispita odrediće profesionalna tijela.
Ispiti će se održavati u odobrenim ispitnim centrima u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, a po potrebi i u drugim ispitnim centrima. Savezi će detalje vezane za ispitne centre, zajedno s uputama, smjernicama i ostalim relevantnim informacijama za kandidate poslati, ili na drugi način učiniti dostupnima, svim registriranim studentima koji su se prijavili za ispitni rok.
Ispitna pitanja sastavlja tim ispitivača koji je organiziran tako da svaki ispit provjeravaju najmanje tri različita člana skupine, tj. panela ispitivača. Svaki tim je odgovoran za sastavljanje ispita i pisanje predloženih rješenja. Nijednom članu tima nije dozvoljeno da predaje onim studentima koji bi mogu polagati bilo koji od ispita za koji su on ili ona odgovorni. Također, ispitivači su dužni Savezu prijaviti svaki pokušaj od strane studenta da s njima razgovara o budućim ispitnim pitanjima.
Radovi se ocjenjuju pod strogim nadzorom tima ispitivača, a ocijenjeni radovi se izabiru metodom slučajnog uzorka te provjeravaju od strane skupine ispitivača i glavnog ispitivača.
Prilikom ocjenjivanja rada/ispita, ocjenjivač neće i ne smije imati bilo kakvu mogućnost da utvrdi ko je kandidat koga ocjenjuje, niti će znati je li to prvi put da dotični kandidat polaže taj ispit, koje je druge ispite kandidat polagao na ovom roku, ili bilo kakve druge detalje u smislu prošlih kontakata kandidata sa Savezom.
Ocjena kandidata na bilo kojem ispitu mora biti u potpunosti nezavisna od njegovih prijašnjih ispita, kao i od rada/uspjeha ostalih kandidata.
Nijedan od Saveza neće tražiti, niti očekivati da određeni postotak kandidata koji polažu ispit budu uspješni na svakom ispitnom roku.
Svi ispiti će biti pismeni, trajat će tri sata i provodiće se na srpskom jeziku od strane Saveza računovođa i revizora RS i bosanskom/hrvatskom jeziku od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH. Studentima će se dozvoliti da na ispit donesu i koriste bezvučne i bežične kalkulatore. Kalkulatori sa alfa-numeričkom tastaturom su međutim zabranjeni. Upotreba mobilnih telefona ili bilo kojih drugih sredstava za komunikaciju je zabranjena. Studentima neće biti dozvoljeno da međusobno razgovarju u ispitnim dvoranama. Bilo koji pokušaj od strane studenata da prepisuju dovesti će do mogućeg izbacivanja iz članstva odgovarajućeg Saveza. Popis ispitnih pravila biti će poslan studentima, ali i izvješen u ispitnim dvoranama.
Prolazna ocjena na svakom ispitu iznosi 50%. Rezultati ispita biće dostupni studentima najkasnije do prvog srpnja za svibanjski ispitni rok, odnosno do prvog siječnja za ispitni rok u studenom.
Pod uvjetom da plati naknadu, čiji će iznos biti utvrđen i s vremena na vrijeme preispitivan od strane Saveza, bilo koji student može tražiti posebnu provjeru svog rada od strane ispitnog tima. U tom slučaju student će, u roku od 30 dana od datuma zahtjeva, dobiti pisani izvještaj o svom radu (ispitnim odgovorima).
U slučaju da se utvrdi da je došlo do greške ili propusta, što je malo vjerojatno, ispitni tim će pripremiti izvještaj koji će razmotriti Komitet za edukaciju i certifikaciju profesionalnog tijela. Komitet može, zavisno od svoje odluke, predložiti profesionalnom tijelu da se bodovi (ocjene) koji su dani kandidatu ili skupini kandidata poprave, ili da se dani ispit ostavi po strani te se pristupi novom ispitu. U takvom slučaju, oštećeni student(i) neće morati ponovo plaćati naknadu za ispit, a iznos naknade koji je platio za uslugu provjere svog rada bit će mu vraćen (refundiran).
Ispitni timovi su odgovorni osigurati da ispiti na svim razinama zadovoljavaju ciljeve Saveza kad je u pitanju certifikacija, da predstavljaju poštene provjere znanja i vještina, da budu dobro izbalansirani i tehnički ispravni i točni. Ispitni timovi će prekontrolirati razvijanje i provjere znanja i vještina iz svakog obveznog predmeta u okviru nastavnog plana i programa, i to za svaki ispitni rok.
Ispitivačima ili ispitnim timovima nije dozvoljeno, bez suglasnosti Komiteta za edukaciju i certifikaciju profesionalnog tijela i Komisije prepravljaju upute za bilo koji pojedinačni ispit ili za sve ispite. Svaka izmjena strukture ispita i/ili nastavnog plana i programa, i/ili formata ispitnog testa (ispita) mora biti odobrena od strane Vijeća Saveza, a po preporuci Komiteta za obrazovanje i certifikaciju. Informacije o nastavnom planu i programu, ispitima, formatu ispita i povezanim pravilima i propisima će biti stavljene na raspolaganje potencijalnim i postojećim kandidatima.
Nakon ispita vršit će se revizija od strane partnera ili direktora revizorske ili konsultantske tvrtke koja je član ACCA (ili nekog drugog profesionalnog tijela u EU ili SAD). Svrha revizije će biti prvojera jesu li profesionalna tijela implementirala važeće obrazovne i ispitne politike i pravila.

Kvalifikacije i imenovanje ispitivača
Da bi osoba bila imenovana kao glavni ispitivač, ne smije biti uključena u proces podučavanja studenata ili drugih kandidata koji polažu ispit u RS ili FBiH u razdoblju od 6 mjeseci prije dana ispita za koji je imenovana.
Nijedan ispitivač NE smije biti kandidat koji će polagati ispite ili biti povezan sa bilo kojim kandidatom ili kandidatima koji će izaći na ispit. Termin definiran je u IFAC-ovom Kodeksu etike i Međunarodnim standardima revizije.
Svi ispitivači moraju imati akademski diplomu iz preduzetništva, računovodstva ili financija, izdanu od strane priznatog fakulteta u državi.
Svaki ispitivač mora imati najmanje dvije godine iskustva u smislu rada u obrazovanju, kao što je držanje nastave ili obuka.
Osobe koje su bile uključene u podučavanje kandidata ne mogu biti imenovane za ispitivača dok ne prođe razdoblje od 6 mjeseci od njihovog zadnjeg sudjelovanja u procesu podučavanja.

Tehnički dizajn ispita
Ispiti, bez obzira koliko laki ili teški, trebaju biti superiorni u pogledu tehničkog dizajna. Pitanja moraju biti orginalna, dobro napisana i ne smiju biti dvosmislena.
Ispiti trebaju biti usklađeni s nastavnim planom i programom, i sadržavati jasnu implikaciju razine razumijevanja i sposobnosti koji se od kandidata očekuju vezano za teme čije se poznvanje provjerava.
Iz sigurnosnih razloga, ispitna pitanja vezana za praktične (računske) aspekte predmeta koji polažu, moraju zahtijevati od kandidata da demonstriraju kako se tehnika primjenjuje, a ne da navedu karakteristike tehnike. (Ako student, na primjer, ne zna sastaviti konsolidiranu bilancu stanja, onda bi čak i kada bi on ili ona saznali 2 sata unaprijed da će ovo biti jedno od ispitnih pitanja, to još uvijek bilo nedovoljno da nauče kako to uraditi!).
Kod predmeta ili tema koje zahtijevaju opise (deskriptivni su), kao što je revizija ili informacijski sustavi, isiptivač se može odlučiti za studije slučaja (case study), ili scenarije, i postaviti pitanja zasnovana na njima. Ispitavač može također postaviti pitanja studentima da objasne kako bi oni nešto uradili, ili da navedu primjere stavki. Sve to pruža veći dokaz o znanju studenta nego pitanja koja zahtijevaju puko ponavljanje naučenih činjenica iz udžbenika.

Politike i procedure ispitivanja (provjere znanja)

Br. Pitanje Komentari
1. Tko objavljuje raspored održavanja ispita, kada i kako?

- Raspored održavanja ispita biti će objavljen od strane profesionalnih tijela.

- Raspored održavanja ispita treba biti dostupan svim potencijalnim i postojećim kandidatima.

- Kandidati koji se registriraju za polaganje ispita trebaju dobiti obavijest koj a sadrži datume, termine i mjest a održavanja ispita za koje su se uspješno registrirali.

2.

Kako potencijalni kandidat zna
(a) Ispunjava li uvjete za polaganje ispita?
(b) Što on ili ona mora učiniti da bi se prijavio/la za polaganje ispita?
(c) Kome se prijavljuju?
(d) Koji je krajnji rok za prijave?
(e) Koliko će to koštati?
(f) Gdje mogu učiti ili dobiti materijale za učenje/ pripremanje ispita?
(g) Koliko ispita mogu polagati tijekom svakog ispitnog roka?
(h) Koji je vremenski rok za polaganje svakog ispita?
(i) Koliko puta mogu ponavljati isti ispit
(j) Kako se mogu žaliti na rezultate ispita?
(k) Gdje i kada će dobiti rezultate svakog ispita?

• Potencijalni kandidati klasificirani su na slijedeći način:
• Osobe koje su diplomirale na ekonomskom fakultetu u okviru sveučilišta/univerziteta (diplomci)
• Osobe koje su diplomirale na drugim fakultetima (ostali diplomci koji posjeduju sveučilišnu/ univerzitetsku diplomu)
• Osobe koje su završile srednju školu
• Od kandidata se očekuje da se prijave profesionalnom tijelu radi ulaska u profesiju u statusu studenta.
• Profesionalno tijelo će tražiti od kandidata da osiguraju dokaze o prethodnom obrazovanju.
• Kandidati koji su završili ekonomski fakultet na sveučilištu/univerzitetu biti će oslobođeni polaganja onih ispita iz razina 1 i 2 koji odgovaraju predmetima koje su oni odslušali i položili. Takvim kandidatima će se omogućiti da polažu ispit koji se može nazvati ispitom za uključenje diplomaca u profesiju.
• Kandidat može polagati maksimalno 4 ispita na jednom ispitnom roku.
• Broj izlazaka na ispit/ ponovnog polaganja ispita nije ograničen, kao ni ukupno vrijeme koje je nekom studentu potrebno da položi sve ispite.
• Profesionalno tijelo može osmisliti pismenu proceduru ulaganja žalbi, u skladu s kojom će se studentima omogućiti da, nakon saznavanja rezultata ispita, formalno zahtijevaju pismeni izvještaj o svom uspjehu na ispitu. Identitet studenta ni u kom slučaju ne smije biti otkriven ispitivaču. Studenti će biti obvezni za ovu uslugu platiti naknadu, u visini koju će odrediti odgovarajući Savez, a kojom će se pokriti stvarni troškovi pripremanja izvještaja za studente.
3. Lokacija ispita:
(a) kriteriji za adekvatnost nekog mjesta kao ispitnog centra,
(b) izbor ispitnih centara - kriteriji,
(c) izbor nadzornika i ispitnih supervizora u svakom centru,
(d) revizija ispita kako bi se osiguralo da su sve strane - supervizori, nadzornici i kandidati - ispoštovale ispitna pravila i procedure,
(e) odnos između organizatora ispita i korisnika ispita - profesionalnih tijela te mehanizmi za rješavanje nesuglasica
• Profesionalna tijela će odlučiti o lokacijama održavanja ispita. Sve stavke od (a) do (e) će biti riješene u skladu s odredbama IFAC-ovog dokumenta.
4.

Ispiti
Od ključne je važnosti da proces provjere znnja i ispitna pitanja budu po najvišim standardima.
Proces mora biti stabilan, predvidiv, fer, učinkovit i susretljiv prema korisnicima (jednostavan za razumijevanje i korištenje).
Ispiti trebaju biti tehnički (računski) točni, u skladu s nastavnim programom, sadržavati originalna pitanja koja nisu dvosmislena, imati standardne upute i da biti sačinjeni u skladu s dogovorenim standardom koji omogućava dobro pripremljenim kandidatima da sa lakoćom polože ispit. Standard ispita, uključujući strategiju ispitivača, treba biti predvidiv.

Ispitna pitanja postavlja tim ispitivača koji je organiziran tako da svaki dokument sa ispitnim pitanjima provjere najmanje tri različita člana panela ispitivača. Svaki tim je odgovoran za pripremanje ispitnih pitanja i za pisanje predloženih odgovora. Nijednom članu tima nije dozvoljeno da predaje onim studentima koji bi mogli polagati bilo koji od ispita za koji su on ili ona odgovorni. Također, ispitivači su dužni Komisiji ili profesionalnom tijelu koje je član Komisije prijaviti svaki pokušaj od strane studenta da sa njima razgovara o budućim ispitnim pitanjima.
Radovi (ispitni papiri) se ocjenjuju pod strogim nadzorm tima ispitivača, a ocijenjeni radovi se izabiru metodom slučajnog uzorka te provjeravaju od strane ispitivača i Centra za kontrolu.
Prilikom ocjenjivanja rada, ocjenjivač ne smije imati mogućnosti utvrditi tko je kandidat koga ocjenjuje, ili znati je li je to prvi put da taj kandidat polaže taj ispit, koje je druge ispite kandidat polagao ili bilo kakve detalje o ispitnoj istoriji kandidata.
Na ocjene kandidata iz svakog predmeta koji polaže ne smiju nimalo utjecati ni njegov raniji uspjeh na prethodnim ispitima, niti uspjeh drugih kandidata.
Komisija/Savez ne treba tražiti niti očekivati da određeni postotak kandidata koji izađu na ispit i polože dani ispit.
Komisija/Savez treba imenovati panel ocjenjivača, i to pod uvjetima koje treba odrediti Centar. Za svaki predmet biti će imenovan po jedan ispitivač.
Studentima će biti dozvoljeno da u ispitnu dvoranu donesu i koriste bezvučne i bežične kalkulatore. (Kalkulatori sa alfa-numeričkim tastaturama su zabranjeni). Upotreba mobilnih telefona ili drugih sredstava za komunikaciju će takođe biti zabranjena. Studentima ne bi smjelo biti dozvoljeno da međusobno razgovaraju u ispitnoj dvorani. Svaki pokušaj studenata da prepisuju vodit će do mogućeg udaljavanja dotičnog studenta sa ispita. Popis ispitnih pravila bitiće dostavljen studentima, ali i izvješen u ispitnim dvoranama.)
5.

Objavljivanje rezultata ispita
Prolazna ocjena (% potreban da bi kandidat prošao određeni ispit) treba b iti ista za sve ispite.
Proces provjere znanja treba biti dosljedan kad je u pitanju način na koji se ocjenjuju odgovori različitih kanditadta te dovoljno kontrolisan kako bi se spriječilo padanje dobro pripremljenih ili prolaženje slabo pripremljenih kandidata.

Prolazna ocjena na svakom ispitu iznosi 50%.
Međutim, prilikom dodjele certifikata/diploma, poželjniji je općenitiji pristup iskazavanju rezultata u smislu položio/pao. Da bismo promovirali računovodstvo kao profesiju (a ne međunarodne kvalifikacije kao dodatna akademska postignuća), kvalificirane računovođe NE treba dijeliti na i < položio dovoljnim> uspjehom.
 
© 2006 SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA F BIH