Bosanski
Hrvatski
Srpski

Profesionalna shema certifikacije računovođa i revizora BiHUvod
Shema se sastoji od 14 predmeta, čiji je cilj da se zadovolje zahtjevi obrazovanja računovođa i financijskih djelatnika koji rade u današnjoj ekonomiji, i obuhvaća znanja i vještine koje se od profesionalnih računovođa zahtijevaju prema preporukama Međunarodne federacije računovođa (IFAC), Komisije za trgovinu i razvoj Ujedinjenih naroda (UNCTAD) i primjenjivih direktiva EU.
Shema je ažurirana u nastojanju da se zadovolje predloženi Međunarodni obrazovni standardi za profesionalne računovođe izdan od strane IFAC-a.
Slijedi pregled spomenute sheme zajedno s nastavnim planom i programom za svaki pojedini predmet.

Pregled

Razina 1: Certificirani računovodstveni tehničar
Predmet 1 Uvod u financijsko računovodstvo
Predmet 2 Računovodstvo troškova i uvod u upravljačko računovodstvo
Predmet 3 Menadžment i komunikacije
Predmet 4 Informacijska tehnologija i primjene

Razina 2: Certificirani računovođa
Predmet 5 Poslovno pravo i porezi
Predmet 6 Primjena upravljačkog računovodstva
Predmet 7 Financijsko izvještavanje 2
Predmet 8 Revizija i sustavi interne kontrole
Predmet 9 Financijski menadžment

Razina 3: Ovlašteni revizori
Predmet 10 Napredno upravljačko računovodstvo
Predmet 11 Napredna revizija
Predmet 12 Napredno financijsko izvještavanje
Predmet 13 Napredni financijski menadžment
Predmet 14 Strategijski menadžment

Ponuđene su tri razine certifikacije.

Za svaku razinu certifikacije, uspješan kandidat dužan je zadovoljiti sljedeće propisane uvjete vezano za obrazovanje, ispite i iskustvo:

Certificirani računovodstveni tehničar (CRT, engl. skraćenica: CAT)

Ova kvalifikacija je usmjerena na osobe čija je uloga pružanje različitih vidova podrške u okviru računovodstva i financija. U malim poduzećima, certificirani računovodstveni tehničar osposobljen je voditi poslovne knjige, pratiti troškove i savjetovati vlasnike o mogućim implikacijama predloženih poslovnih odluka, pratiti novčane tokove, nadgledati kompjuterizirani računovodstveni sustav, komunicirati i surađivati s eksternim (vanjskim) revizorima, pripremati informacije za eksterne korisnike i pomagati poduzeću u razvijanju sustava kako bi išlo u korak sa svojim rastom. U većim poduzećima, certificirani računovodstveni tehničar ima dovoljno znanja i vještina da radi kao zamjenik certificiranog računovođe ili kontrolora. U revizorskoj tvrtki, tehničar je uglavnom u mogućnosti da radi kao pomoćnik revizora ili da nadgeda i upravlja radom ostalog pomoćnog osoblja.

Certificirani računovođa (CR, engl. skraćenica CA)

Certificirani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva, financijski kontrolor, upravljački računovođa ili viši računovođa u bilo kojem poduzeću srednje veličine, kao i u velikim poduzećima. CR može organizirati (uspostaviti) računovodstveni sustav, sastavljati računovodstvene izvještaje koristeći međunarodne računovodstvene standarde, pripremati informacije za eksterne korisnike, razvijati računovodstvene i kontrolne sustave poslovanja, priprema proračune i planove poduzeća, priprema poslovne planove, pomaže poduzeću osigurati financijska sredstva i ima ključnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka. CR treba biti obučen u skladu s najvišim međunarodnim standardima upravljačkog računovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomoću kojih može upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim, tako i na strateškim razinama. CR se također može brinuti da poduzeće ima sustave koji osiguravaju njegovo potpuno pridržavanje važećih zakona i poreznih propisa. Osoba koja je položila ovu razinu ispita ili koja je oslobođena od polaganja ispita propisanih za dobivanje kvalifikacije CRT može polagati ispite za ovlaštenog revizora. Također, CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konzultantskim tvrtkama te vladinim agencijama i odjelima.

Ovlašteni revizor

Uloga nezavisnog revizora je u tržišnoj ekonomiji od ključne važnosti, stoga se od revizora zahtijeva da posjeduje vještine, znanje i iskustvo koji mu omogućavaju da razumije organizaciju bilo koje veličine, "dijagnosticira" njenu internu kontrolu i sustave poslovanja, obavlja reviziju u skladu s međunarodnim standardima i sastavlja financijske izvještaje u skladu s odgovarajućim pravnim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima. Certificirani računovođe koji žele raditi u velikim ili kompleksnim organizacijama, ili u multinacionalnim kompanijama će također imati potrebu da se kvalificiraju kao ovlašteni revizori. Ovakva kvalifikacija ovlaštenog revizora ekvivalentna je kvalifikaciji ovlaštenog računovođe u Velikoj Britaniji, certificiranog javnog računovođe (CPA) u SAD, odnosno ovlaštenog certificiranog računovođe (po sustavu ACCA u Vel. Britaniji), tako da će osobe koje završe sve predmete, odnosno polože sve ispite i kvalificiraju se kao ovlašteni revizori zadovoljavati najviše međunarodne standarde profesionalnog računovodstvenog obrazovanja. Samo osobe koje budu završile ili su oslobođene od polaganja ispita za program certificiranog računovođe mogu pohađati predmete i polagati ispite iz razine 3 - za zvanje ovlaštenog revizora.

Ispiti potrebni za uključenje diplomaca u profesiju

Osoba koja je završila Ekonomski fakultet na bilo kojem BiH Sveučilištu/Univerzitetu može pristupiti polaganju ispita u cilju uključenja u profesiju.

Ovo podrazumijeva polaganje dva ispita, na razini 2, kako slijedi:
•  Financijsko izvještavanje i revizija
•  Financijski menadžment i kontrola

Polaganje ispita vršit će se pismeno, u trajanju od tri sata, a zasnivat će se na ključnim oblastima-temama iz predmeta 6, 7, 8 i 9, s tim da će težina ispita biti ujednačena za sve dane predmete. Na primjer, ispit pod točkom (a) sastojat će se od 50% financijskog izvještavanja i 50% revizije, a ispit pod točkom (b) sastojat će se od 50% primjene financijskog menadžmenta i 50% primjene upravljačkog računovodstva.
Smatrat će se da je kandidat položio sve ispite iz razine 2 ukoliko položi ispit i pod točkom (a) i točkom (b).
Ukoliko kandidat padne na ispitu pod točkom (a), od njega će se tražiti da položi predmete 7 i 8, nakon čega će se smatrati da je položio sve ispite iz razine 2.
Ukoliko kandidat padne na ispitu pod točkom (b), od njega će se tražiti da položi predmete 6 i 9, nakon čega će se smatrati da je položio sve ispite iz razine 2.
Ukoliko kandidat padne na oba ispita, dakle i pod točkom (a) i (b), od njega će se tražiti da položi predmete 6, 7, 8 i 9, nakon čega će se smatrati da je položio sve ispite iz razine 2.

Preporučena literatura

Razina 1: Certificirani računovodstveni tehničar - Obvezna i dopunska literatura
Predmet 1 Uvod u financijsko računovodstvo Financijsko računovodstvo - opći pristup - autori Gray i Needles, izdavač: Houghton Miffin Company, ISBN 0 -395-83986-6 Sastavljanje financijskih izvještaja, ACCA, Knjiga 1.1, poglavlja 17. i 18. (Prosto računovodstvo i računovodstvo za ortačka društva), izdavač: BPP.
Predmet 2 Računovodstvo troškova i uvod u upravljačko računovodstvo Računovodstvo troškova, upravljači aspekt - autori Horngren, Foster i Datar, X. izdanje, izdavač: Prentice Hall, ISBN 0-13-760554-4.
Predmet 3 Upravljanje i komunikacije Menadžment - Opća perspektiva, autori Weihrich i Koontz, X. izdanje, izdavač: University of California.
Predmet 4 Informacijska tehnologija i primjene E-poslovanje - Ravi Kalakota i Marcia Robinson, izdavač: Addison Wesley.

Razina 2: Certificirani računovođa - Osnovna i dopunska literatura
Predmet 5 Poslovno pravo i porezi Trenutno primjenjivi porezni i trgovački propisi. Izdanja koja obrađuju poslovno pravo i oporezivanje na državnoj i entitetskoj razini.
Predmet 6 Primjena upravljačkog računovodstva Računovodstvo troškova, naglasak na menadžerski pristup, autori Horngren Foster i Datar, X. izdanje, izdavač: Prentice Hall ISBN 0-13-760554-4.
Predmet 7 Financijsko izvještavanje 2 ACCA, Knjiga 2.5: Financijsko izvještavanje - međunarodni pristup, izdavač: BPP. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, izdavač: Odbor za međunarodne računovodstvene standarde .
Predmet 8 Revizija i sustavi interne kontrole Principi revizije - međunarodna perspektiva - autori Rick Hayes i Arnold Schilder. Revizija financijskih izvještaja - vodič kroz praktičnu primjenu Međunarodni standardi revizije (ISA) objavljeni od strane IFAC-a Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, izdavač: Odbor za međunarodne računovodstvene standarde .
Predmet 9 Primjena financijskog menadžmenta Osnove financijskog menadžmenta, autori Van Horn i Wachowicz, izdavač: Prentice Hall, 9-to izdanje.


Ovlašteni revizor - Osnovna i dopunska literature
Predmet 10 Napredno upravljačko računovodstvo Računovodstvo troškova, upravljači aspekt - autori Horngren, Foster i Datar, X. izdanje, izdavač: Prentice Hall, ISBN 0-13-760554-4.
Predmet 11 Napredna revizija Principi revizije - međunarodna perspektiva - Rick Hayes i Arnold Schilder. Revizija financijskih izvještaja - vodič kroz praktičnu primjenu. Međunarodni standardi revizije i Kodeks etike, izdavač: Međunarodna federacija računovođa (IFAC).
Predmet 12 Napredno financijsko izvještavanje Napredno korporativno izvještavanje, autori Stoloway i Lebas Međunarodni standardi financijskog izvještavanja i sve relevantne smjernice, tumačenja i dokumenti za raspravu izdani od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde .
Predmet 13 Napredni financijski menadžment Osnove financijskog menadžmenta, autori Van Horn i Wachowicz, izdavač: Prentice Hall, IX. izdanje.
Predmet 14 Strateški menadžment Upravljanje - Opća perspektiva, autori Weihrich i Koontz, X. izdanje, izdavač: University of California. Strateški menadžment, prvo izdanje - RD Stacey, University of Hertfordshire Business School, Herts UK. Strateški financijski menadžment, Mikerević, I. izdanje, izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka. Ovo će biti dopunjeno primjerima koji će zahtijevati primjenu relevantnih i adekvatnih alata koji se koriste prilikom formuliranje strategije, evaluacije i implementacije, a koji će također osigurati okvir za primjenu strateškog upravljačkog računovodstva i financijskog menadžmenta u širem kontekstu (u pripremi). 
© 2006 SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA F BIH