Šema obrazovanja i provjere znanja za profesionalne računovođe i revizore BiH - Ispiti Odluka Komisije BiH

Odluka Komisije BiHIspiti za svaki predmet u okviru Programa obrazovanja za profesionalne računovođe i revizore BiH treba da ispunjavaju slijedeće minimalne kriterije i standarde.

Standardni datumi
Ispiti će se održavati u sedmici koja počinje drugim ponedjeljkom u mjesecu maju i novembru svake godine.

Standardno vrijeme (termin) ispita
Ispiti će počinjati i završavati u isto vrijeme i na isti dan u cijeloj BiH.

Standardni formati
Svi ispiti će trajati 3 sata. Od kandidata se zahtijeva da se pojave 30 minuta (ali ne više od 60 minuta) ranije kako bi ih se moglo registrovati i odrediti raspored sjedenja.

Standardna pravila
Studentima se neće dozvoliti da zadrže ispitna pitanja nakon što završe sa pisanjem ispita. Studentima se ne bi trebalo dozvoliti da unesu bilo kakav papir za bilješke na ispit, ili da zadrže bili kakav papir za bilješke koji im je dat tokom ispita, čak i ako dati papir nije korišten ili je samo djelimično iskorišten. Profesionalna tijela će, nakon što prođe 30 dana od završetka sedmice u kojoj je održan ispit, postaviti ispitna pitanja na internet ili ih na drugi način učiniti dostupnima kandidatima i institucijama za obuku. Ni jednom studentu se ne smije dozvoliti da napusti ispit prije nego što prođe 60 minuta od početka ispita. Svaki student koji zahtijeva da izađe ranije, automatski dobija neprolaznu ocjenu i neće mu se dozvoliti da ponovo polaže taj ispit u periodu od 2 godine. Mobilni telefoni i laptop računari treba da budu na spisku zabranjene opreme na ispitu U svim ostalim pogledima, ispitna pravila će u potpunosti slijediti odredbe IFAC-ovog dokumenta .

Politike i procedure ispitivanja: opšta politika
Raspored održavanja ispita za svaku godinu objavljivaće Savez računovođa i revizora RS i Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH u svojim biltenima. On će takođe biti postavljen na web stranice oba Saveza prije 30-tog septembra svake godine. Pored toga, raspored održavanja ispita objavljivaće i Komisija. Kopije rasporeda održavanja ispita takođe će se moći dobiti u prostorijama Saveza računovođa i revizora RS i Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH.

Lica koja žele da polažu ispite moraju se registrovati kao studenti kod profesionalnog tijela najmanje 4 mjeseca prije slijedećeg ispitnog roka.

Formulari za prijavu ispita biće poslani (ili će biti omogućen pristup istima) svim registrovanim studentima jednog ili drugog Saveza prvog marta i prvog septembra svake godine. Studenti koji žele da izađu na ispitni rok moraju vratiti Savezu kod kojega su registrovani ispunjene formulare za prijavu ispita uz plaćanje odgovarajuće naknade; za polaganje ispita u maju mjesecu to se mora napraviti najkasnije prvog aprila, a za polaganje u novembru mjesecu najkasnije prvog oktobra.

Visinu naknada za polaganje ispita odrediće profesionalna tijela.

Ispiti će se održavati u odobrenim ispitnim centrima u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, a po potrebi i u drugim ispitnim centrima. Savezi će detalje vezane za ispitne centre, zajedno sa uputama, smjernicama i ostalim relevantnim informacijama za kandidate poslati, ili na drugi način učiniti dostupnima, svim registrovanim studentima koji su se prijavili za ispitni rok.

Ispitna pitanja sastavlja tim ispitivača koji je organizovan tako da svaki ispit provjeravu najmanje tri različita člana grupe, tj. panela ispitivača. Svaki tim je odgovoran za sastavljanje ispita i pisanje predloženih rješenja. Nijednom članu tima nije dozvoljeno da predaje onim studentima koji bi mogu da polažu bilo koji od ispita za koji su on ili ona odgovorni. Takođe, ispitivači su dužni da Savezu prijave svaki pokušaj od strane studenta da sa njima razgovara o budućim ispitnim pitanjima.

Radovi se ocjenjuju pod strogim nadzorom tima ispitivača, a ocijenjeni radovi se izabiru metodom slučajnog uzorka te provjeravaju od strane grupe ispitivača i glavnog ispitivača.

Prilikom ocjenjivanja rada/ispita, ocjenjivač neće i ne smije imati bilo kakvu mogućnost da utvrdi ko je kandidat koga ocjenjuje, niti će znati da li to prvi put da dotični kandidat polaže taj ispit, koje je druge ispite kandidat polagao na ovom roku, ili bilo kakve druge detalje u smislu prošlih kontakata kandidata sa Savezom.

Ocjena kandidata na bilo kojem ispitu mora biti u potpunosti nezavisna od njegovih prijašnjih ispita, kao i od rada-uspjeha ostalih kandidata.

Nijedan od Saveza neće tražiti, niti očekivati da određeni procenat kandidata koji polažu ispit budu uspješni na svakom ispitnom roku.

Svi ispiti će biti pismeni, trajaće tri sata i sprovodiće se na srpskom jeziku od strane Saveza računovođa i revizora RS i bosanskom/hrvatskom jeziku od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH. Studentima će se dozvoliti da na ispit donesu i koriste bezvučne i bežične kalkulatore. Kalkulatori sa alfa-numeričkom tastaturom su međutim zabranjeni. Upotreba mobilnih telefona ili bilo kojih drugih sredstava za komunikaciju je zabranjena. Studentima neće biti dozvoljeno da međusobno razgovarju u ispitnim dvoranama. Bilo koji pokušaj od strane studenata da prepisuju dovešće do mogućeg izbacivanja iz članstva odgovarajućeg Saveza. Spisak ispitnih pravila biće poslan studentima, ali i izvješen u ispitnim dvoranama.

Prolazna ocjena na svakom ispitu iznosi 50%. Rezultati ispita biće dostupni studentima najkasnije do prvog jula za majski ispitni rok, odnosno do prvog januara za novembarski ispitni rok.

Pod uslovom da plati naknadu, čiji će iznos biti utvrđen i s vremana na vrijeme preispitivan od strane Saveza, bilo koji student može tražiti posebnu provjeru svog rada od strane ispitnog tima. U tom slučaju student će, u roku od 30 dana od datuma zahtjeva, dobiti pisani izvještaj o svom radu (ispitni odgovorima).

U slučaju da se utvrdi da je došlo do greške ili propusta, što je malo vjerovatno, ispitni tim će pripremiti izvještaj koji će razmotriti Komitet za edukaciju i certifikaciju profesionalnog tijela. Komitet može, zavisno od svoje odluke, predložiti profesionalnom tijelu da se poeni (ocjene) koji su dati kandidatu ili grupi kandidata poprave, ili da se dati ispit ostavi po strani te se pristupi novom ispitu. U takvom slučaju, oštećeni student(i) neće morati ponovo plaćati naknadu za ispit, a iznos naknade koji je platio za uslugu provjere svog rada biće mu vraćen (refundiran).

Ispitni timovi su odgovorni da osiguraju da ispiti na svim nivoima zadovoljavaju ciljeve Saveza kad je u pitanju certifikacija, da predstavljaju poštene provjere znanja i vještina, da budu dobro izbalansirani i tehnički ispravni i tačni. Ispitni timovi će prekontrolisati razvijanje i provjere znanja i vještina iz svakog obaveznog predmeta u okviru nastavnog plana i programa, i to za svaki ispitni rok.

Ispitivačima ili ispitnim timovima nije dozvoljeno da bez saglasnosti Komiteta za edukaciju i certifikaciju profesionalnog tijela i Komisije prepravljaju upute za bilo koji pojedinačni ispit ili za sve ispite. Svaka izmjena strukture ispita i/ili nastavnog plana i programa, i/ili formata ispitnog testa (ispita) mora biti odobrena od strane Vijeća Saveza, a po preporuci Komiteta za obrazovanje i certifikaciju. Informacije o nastavnom planu i programu, ispitima, formatu ispita i povezanim pravilima i propisima će biti stavljene na raspolaganje potencijalnim i postojećim kandidatima.

Nakon ispita vršiće se revizija od strane partnera ili direktora revizorske ili konsultantske firme koji je član ACCA (ili nekog drugog profesionalnog tijela u EU ili SAD). Svrha revizije će biti prvojera da li da su profesionalna tijela implementirala važeće obrazovne i ispitne politike i pravila.

Da bi osoba bila imenovana kao glavni ispitivač, ne smije biti uključena u proces podučavanja studenata ili drugih kandidata koji polažu ispit u RS ili FBiH u periodu od 6 mjeseci prije dana ispita za koji je imenovana.

Nijedan ispitivač NE smije biti kandidat koji će polagati ispite ili biti povezan sa bilo kojim kandidatom ili kandidatima koji će izaći na ispit. Termin definisan je u IFAC-ovom Kodeksu etike i Međunarodnim standardima revizije.

Svi ispitivači moraju imati akademski diplomu iz preduzetništva, računovodstva ili finansija, izdanu od strane priznatog fakulteta u državi.

Svaki ispitivač mora imati najmanje dvije godine iskustva u smislu rada u obrazovanju, kao što je držanje nastave ili obuka.

Osobe koje su bile uključene u podučavanje kandidata ne mogu biti imenovane za ispitivača dok ne prođe period od 6 mjeseci od njihovog zadnjeg učešća u procesu podučavanja.

Tehnički dizajn ispita
Ispiti, bez obzira koliko laki ili teški, treba da budu superiorni u pogledu tehničkog dizajna. Pitanja moraju biti orginalna, dobro napisana i ne smiju biti dvosmislena.

Ispiti treba da budu usklađeni sa nastavnim planom i programom, i da sadrže jasnu implikaciju nivoa razumijevanja i sposobnosti koji se od kandidata očekuju vezano za teme čije se poznvanje provjerava.

Iz sigurnosnih razloga, ispitna pitanja vezano za praktične (računske) aspekte predmeta koji polažu moraju zahtijevati od kandidata da demonstriraju kako se tehnika primjenjuje, a ne da navedu karakteristike tehnike. (Ako student, na primjer, ne zna sastaviti konsolidovani bilans stanja, onda bi čak i kada bi on ili ona saznali 2 sata unaprijed da će ovo biti jedno od ispitnih pitanja, to još uvijek bilo nedovoljno da nauče kako da to urade!).

Kod predmeta ili tema koje zahtijevaju opise (deskriptivni su), kao što je revizija ili informacioni sistemi, isiptivač može da se odluči za studije slučaja (case study), ili scenarije, i da postavi pitanja zasnovana na njima. Ispitavač može takođe da postavi pitanja studentima da objasne kako bi oni nešto uradili, ili da navedu primjere stavki. Sve to pruža veći dokaz o znanju studenta nego pitanja koja zahtijevaju puko ponavljanje naučenih činjenica iz udžbenika.

Politike i procedure ispitivanja (provjere znanja)

Br. Pitanje Komentari
1. Ko objavljuje raspored održavanja ispita, kada i kako?

- Raspored održavanja ispita biće objavljen od strane profesionalnih tijela.

- Raspored održavanja ispita treba da bude dostupan svim potencijalnim i postojećim kandidatima.

- Kandidati koji se registruju za polaganje ispita treba da dobiju obavijest koja sadrži datume, termine i mjesta održavanja ispita za koje su se uspješno registrovali.

2.

Kako potencijalni kandidat zna
(a)da li ispunjava uslove za polaganje ispita,
(b) šta on ili ona mora da učini da bi se prijavio za polaganje ispita,
(c) kome se prijavljuju,
(d) koji je krajnji rok za prijave,
(e) koliko će to koštati,
(f) gdje mogu učiti ili dobiti materijale za učenje/pripremanje ispita,
(g) koliko ispita mogu polagati tokom svakog ispitnog roka,
(h) koji je vremenski rok za polaganje svakog ispita,
(i) koliko puta mogu ponavljati isti ispit
(k) kako mogu da se žale na rezultate ispita,
(l) gdje i kada će dobiti rezultate svakog ispita.

• Potencijalni kandidati klasifikovani su na slijedeći način:

    (a) Lica koja su diplomirala na ekonomskom fakultetu u okviru univerziteta (diplomci)

   (b) Lica koja su diplomirala na drugim fakultetima (ostali diplomci koji posjeduju univerzitetsku diplomu)

   (c) Lica koja su završila srednju školu

Od kandidata se očekuje da se prijave profesionalnom tijelu radi ulaska u profesiju u statusu studenta.
Profesionalno tijelo će tražiti od kandidata da obezbijede dokaze o prethodnom obrazovanju. Kandidati koji su završili ekonomski fakultet na univerzitetu biće oslobođeni polaganja onih ispita iz nivoa 1 i 2 koji odgovaraju predmetima koje su oni odslušali i položili. Takvim kandidatima će se omogućiti da polažu ispit koji se može nazvati ispitom za uključenje diplomaca u profesiju. Kandidat može da polaže maksimalno 4 ispita na jednom ispitnom roku. Broj izlazaka na ispit/ ponovnog polaganja ispita nije ograničen, kao ni ukupno vrijeme koje je nekom studentu potrebno da položi sve ispite. Profesionalno tijelo može da osmisli pismenu proceduru ulaganja žalbi, u skladu sa kojom će se studentima omogućiti da, nakon saznavanja rezultata ispita, formalno zahtijevaju pismeni izvještaj o svom uspjehu na ispitu. Identitet studenta ni u kom slučaju ne smije biti otkriven ispitivaču. Studenti će biti obavezni da za ovu uslugu plate naknadu, u visini koju će odrediti odgovarajući Savez, a kojom će se pokriti stvarni troškovi pripremanja izvještaja za studente.
3. Lokacija ispita:
(a) kriteriji za adekvatnost nekog mjesta kao ispitnog centra,
(b) izbor ispitnih centara - kriteriji,
(c) izbor nadzornika i ispitnih supervizora u svakom centru,
(d) revizija ispita kako bi se osiguralo da su sve strane - supervizori, nadzornici i kandidati - ispoštovale ispitna pravila i procedure,
(e) odnos između organizatora ispita i korisnika ispita - profesionalnih tijela te mehanizmi za rješavanje nesuglasica
Profesionalna tijela će odlučiti o lokacijama održavanja ispita. Sve stavke od (a) do (e) će biti riješene u skladu sa odredbama IFAC-ovog dokumenta .
4.

Ispiti
Od ključne je važnosti da proces provjere znnja i ispitna pitanja budu po najvišim standardima. Proces mora biti stabilan, predvidv, fer, efikasan, efektivan i susretljiv prema korisnicima (jednostavan za razumijevanje i korištenje). Ispiti treba da budu tehnički (računski) tačni, u skladu sa nastavnim programom, da sadrže originalna pitanja koja nisu dvosmislena, da imaju standardne upute (rubric) i da budu sačinjeni u skladu sa dogovorenim standardom koji omogućava dobro pripremljenim kandidatima da sa lakoćom polože ispit. Standard ispita, uključujući strategiju ispitivača, treba da bude predvidiv.

Ispitna pitanja postavlja tim ispitivača koji je organizovan tako da svaki dokument sa ispitnim pitanjima provjere najmanje tri različita člana panela ispitivača. Svaki tim je odgovoran za pripremanje ispitnih pitanja i za pisanje predloženih odgovora. Nijednom članu tima nije dozvoljeno da predaje onim studentima koji bi mogli da polažu bilo koji od ispita za koji su on ili ona odgovorni. Takođe, ispitivači su dužni da Komisiji ili profesionalnom tijelu koje je član Komisije prijave svaki pokušaj od strane studenta da sa njima razgovara o budućim ispitnim pitanjima. Radovi (ispitni papiri) se ocjenjuju pod strogim nadzorm tima ispitivača, a ocijenjeni radovi se izabiru metodom slučajnog uzorka te provjeravaju od strane ispitivača i Centra za kontrolu. Prilikom ocjenjivanja rada, ocjenjivač ne smije imati mogućnosti da utvrdi ko je kandidat koga ocjenjuje, ili da zna da li je to prvi put da taj kandidat polaže taj ispit, koje je druge ispite kandidat polagao ili bilo kakve detalje o ispitnoj istoriji kandidata. Na ocjene kandidata iz svakog predmeta koji polaže ne smiju nimalo da utiču ni njegov raniji uspjeh na prethodnim ispitima, niti uspjeh drugih kandidata. Komisija/Savez ne treba tražiti niti očekivati da određeni procenat kandidata koji izađu na ispit i polože dati ispit. Komisija/Savez treba da imenuje panel ocjenjivača, i to pod uslovima koje treba da odredi Centar. Za svaki predmet biće imenovan po jedan ispitivač. Studentima će biti dozvoljeno da u ispitnu dvoranu donesu i koriste bezvučne i bežične kalkulatore. (Kalkulatori sa alfa-numeričkim tastaturama su zabranjeni). Upotreba mobilnih telefona ili drugih sredstava za komunikaciju će takođe biti zabranjena. Studentima ne bi smjelo biti dozvoljeno da međusobno razgovaraju u ispitnoj dvorani. Svaki pokušaj studenata da prepisuju vodiće do mogućeg udaljavanja dotičnog studenta sa ispita. Spisak ispitnih pravila biće dostavljen studentima, ali i izvješen u ispitnim dvoranama.)
5.

Objavljivanje rezultata ispita
Prolazna ocjena (% potreban da bi kandidat prošao određeni ispit) treba da bude ista za sve ispite. Proces provjere znanja treba da bude konzistentan kad je u pitanju način na koji se ocjenjuju odgovori različitih kanditadta te dovoljno kontrolisan kako bi se spriječilo padanje dobro pripremljenih ili prolaženje slabo pripremljenih kandidata.

Prolazna ocjena na svakom ispitu iznosi 50%.

Međutim, prilikom dodjele certifikata/diploma, poželjniji je uopšteniji pristup iskazavanju rezultata u smislu položio/pao. Da bismo promovisli računovodstvo kao profesiju (a ne međunarodne kvalifikacije kao dodadtna akademska postignuća), kvalifikovane računovođe NE treba dijeliti na i uspjehom.
 
© 2006 SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA FEDERACIJE BIH